Lietuviai nerimauja, kad Donaldo Trumpo politika gali pabloginti padėtį mūsų regione
Ket­vir­ta­da­lis lie­tu­vių ma­no, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tu ta­pus Do­nal­dui Trum­pui sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne ga­li pa­blo­gė­ti, ro­do tre­čia­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Klau­sia­mi, kaip D.Trum­po iš­rin­ki­mas JAV pre­zi­den­tu ga­li pa­veik­ti Lie­tu­vos ir JAV san­ty­kius bei aps­kri­tai sau­gu­mo si­tua­ci­ją mū­sų re­gio­ne, 39 proc. ma­nė, kad nie­kas iš es­mės ne­pa­si­keis, 27 proc. pa­si­rin­ko at­sa­ky­mą, kad „ga­li­ma lauk­ti rei­ka­lų pa­blo­gė­ji­mo, nes tarp­tau­ti­nė ap­lin­ka tam­pa ne­nus­pė­ja­ma“, o 8 proc. nu­ro­dė, jog si­tua­ci­ja tu­rė­tų pa­ge­rė­ti.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu apk­lau­są at­li­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja BNS pra­ne­šė, kad gruo­džio 2–10 die­no­mis apk­laus­ti 1002 gy­ven­to­jai nuo 18 me­tų.

Lie­tu­vo­je ir ki­to­se re­gio­no ša­ly­se ne­ri­mą su­kė­lė Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui pa­lan­kūs D.Trum­po par­eiš­ki­mai ir jo pa­sta­bos, kad NA­TO yra at­gy­ve­nu­si.