Lietuviai nenorėtų turėti homoseksualaus kolegos
Lie­tu­viai la­biau­siai iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) gy­ven­to­jų ne­no­rė­tų tu­rė­ti bend­ra­dar­bio ho­mo­sek­sua­lo ir bū­tų la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti, jei jų vai­kas už­megz­tų ho­mo­sek­sua­lius ry­šius, ro­do tre­čia­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai sa­ko, kad prie ne­igia­mų nuo­sta­tų for­ma­vi­mo pri­si­de­da Lie­tu­vos po­li­ti­kai, ži­niask­lai­da ir baž­ny­čia.

Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­so­je ES gy­ven­to­jų bu­vo pra­šo­ma ska­lė­je nuo vie­no iki 10 įver­tin­ti, kiek pa­ten­kin­ti jie jaus­tų­si, jei vie­nas iš bend­ra­dar­bių bū­tų gė­jus, les­bie­tė ar bi­sek­sua­lus as­muo. Vie­ne­tas reiš­kia, kad as­muo jaus­tų­si vi­siš­kai ne­pa­ten­kin­tas, o 10, kad vi­siš­kai pa­ten­kin­tas.

Įver­ti­ni­mą nuo vie­no iki ke­tu­rių Lie­tu­vo­je pa­si­rin­ko 44 proc. apk­laus­tų­jų – dau­giau­sia vi­so­je ES. Bend­ra­dar­bio ho­mo­sek­sua­lo taip pat ne­no­rė­tų daug ru­mu­nų (42 proc.), bul­ga­rų (37 proc.) ir lat­vių (34 proc.). Įver­ti­ni­mą nuo 5 iki 6 pa­si­rin­ko 11 proc. apk­lau­sos da­ly­vių Lie­tu­vo­je, 35 proc. res­pon­den­tų nu­ro­dė at­sa­ky­mą ska­lė­je nuo 7 iki 10.

Esan­tys abe­jin­gi at­sa­kė 9 proc.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 79 proc. lie­tu­vių – dau­giau­sia ES – jaus­tų­si ne­pa­ten­kin­ti, jei jų vai­kas tu­rė­tų ro­ma­ną su tos pa­čios ly­ties as­me­niu.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, to­le­ran­tiš­kiau­si šiais klau­si­mais ES yra šve­dai ir olan­dai.

Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa at­lik­ta ge­gu­žės 30 – bir­že­lio 8 die­no­mis. Lie­tu­vo­je apk­laus­ti 1004 res­pon­den­tai, vi­so­je ES – 27 tūkst. 718 res­pon­den­tų.

Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to Tei­sės prog­ra­mų va­do­vė Jū­ra­tė Gu­ze­vi­čiū­tė BNS sa­kė, kad pa­na­šius re­zul­ta­tus ro­do ir Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mos apk­lau­sos. Pa­gal jas, ho­mo­sek­sua­lūs as­me­nys yra tarp tri­jų gru­pių, su ku­rio­mis kai­my­nys­tė­je la­biau­siai ne­no­rė­tų gy­ven­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nė ir tarp pen­kių gru­pių, su kuo ne­no­rė­tų kar­tu dirb­ti.

Pa­sak eks­per­tės, to­kias pa­čias ar net di­des­nes ne­igia­mas nuo­sta­tas lie­tu­viai de­mons­truo­ja ir ki­tų gru­pių, to­kių kaip as­me­nys su psi­chi­kos ne­ga­lia, mu­sul­mo­nai, pa­bė­gė­liai, juo­dao­džiai, at­žvil­giu. Jos tei­gi­mu, tai yra tos gru­pės, su ku­rio­mis gy­ven­to­jai tu­ri ma­žiau­sią tie­sio­gi­nį kon­tak­tą, nė kar­to gy­ve­ni­me nė­ra su­ti­kę, su­si­pa­ži­nę, bend­ra­vę, ne­tu­ri to­kių as­me­nų sa­vo so­cia­li­nia­me ra­te.

„Už to­kių ne­igia­mų nuo­sta­tų ir ne­igia­mo po­žiū­rio for­ma­vi­mą dau­giau­siai at­sa­ko­my­bės ten­ka Lie­tu­vos po­li­ti­kams bei vals­ty­bės par­ei­gū­nams, ku­rie sa­vo vie­šais pa­si­sa­ky­mais ar tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vo­mis gąs­di­na vi­suo­me­nę, di­di­na ne­igia­mus ste­reo­ti­pus kon­kre­čių as­me­nų gru­pių at­žvil­giu ar ku­ria vi­siš­kai ne­pag­rįs­tą jų ne­igia­mą įvaiz­dį. Taip pat prie ne­igia­mų nuo­sta­tų gy­va­vi­mo ženk­liai pri­si­de­da ir ži­niask­lai­da, ne­veng­da­ma skam­bių, ta­čiau ne vi­sai tiks­lių ir daž­nai ste­reo­ti­pi­zuo­jan­čių, tu­rin­čių ne­igia­mą at­spal­vį ar net gąs­di­na­čių an­traš­čių. Ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų at­žvil­giu ku­riant to­kias ne­igia­mas nuo­sta­tas di­de­lis vaid­muo ten­ka ir baž­ny­čiai“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė J.Gu­ze­vi­čiū­tė.

Jos tei­gi­mu, ge­riau­sias bū­das ko­vo­ti su to­kio­mis ne­igia­mos nuo­sta­to­mis – as­me­nų švie­ti­mas, kvie­ti­mas į dia­lo­gą, tie­sio­gi­nį kon­tak­tą.

„Plės­da­mi sa­vo so­cia­li­nį ra­tą, rea­liai su­si­pa­ži­nę su kaž­ku­ria iš mi­nė­tų gru­pių, as­me­nys yra lin­kę su­pras­ti sa­vo ne­igia­mų iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų ne­pag­rįs­tu­mą bei ima ki­taip ver­tin­ti vi­sus vi­suo­me­nės na­rius, tam­pa at­vi­res­ni įvai­ro­vei ir kuo įvai­res­nėms so­cia­li­nėms vi­suo­me­nės gru­pėms ap­link mus“, – sa­kė ji.