Lietuviai – mažiausiai empatiški pasaulyje
Tarp­tau­ti­nis ty­ri­mas par­odė, kad lie­tu­viai yra ma­žiau­siai em­pa­tiš­ki žmo­nės pa­sau­ly­je. Moks­li­nin­kai ma­no, kad mū­sų ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų em­pa­ti­jos sto­ką ga­lė­jo lem­ti in­di­vi­dua­lis­ti­nė tra­di­ci­ja ir re­gio­no is­to­ri­ja. 

Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos gy­ven­to­jams stin­ga em­pa­ti­jos – ge­bė­ji­mo įsi­jaus­ti į ki­to pa­dė­tį, emo­ci­nę bū­se­ną, su­pras­ti ki­to jaus­mus, min­tis, lū­kes­čius ir pan. Tai per ty­ri­mą, ku­riuo ban­dy­ta iš­ma­tuo­ti em­pa­ti­jos ly­gį skir­tin­go­se pa­sau­lio ša­ly­se, nu­sta­tė Mi­či­ga­no vals­ti­jos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Wil­lia­mo Cho­pi­ko, pra­ne­ša Lat­vi­jos nau­jie­nų por­ta­las lsm.lv.

Pa­sak W. Cho­pi­ko, pa­aiš­ki­ni­mas, ko­dėl Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ven­to­jai ne­no­ri ar ne­ga­li „at­sis­to­ti į ki­to ba­tus“, grei­čiau­siai sly­pi in­di­vi­dua­lis­ti­nė­je tra­di­ci­jo­je ir re­gio­no so­cioe­ko­no­mi­nė­je is­to­ri­jo­je.

Ty­ri­mas vy­ko 63 vals­ty­bė­se. Moks­li­nin­kai api­bend­ri­no apk­lau­sų, ku­rių me­tu sa­vo nuo­mo­nę apie em­pa­ti­ją par­eiš­kė dau­giau nei 104 tūkst. žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je, duo­me­nis. Ty­rė­jų tei­gi­mu, klau­si­mai bu­vo for­mu­luo­ja­mi taip, kad leis­tų nu­spręs­ti res­pon­den­tų em­pa­ti­jos ly­gį. Ty­ri­mo me­tu no­rė­ta su­ži­no­ti, kiek žmo­nės at­jau­čia ki­tus ir kiek ge­ba at­siž­velg­ti į ki­to nuo­mo­nę.

Em­pa­tiš­kiau­sia ša­li­mi ta­po Ek­va­do­ras. Po jo se­ka Sau­do Ara­bi­ja, Pe­ru, Da­ni­ja, Jung­ti­niai Ara­bų Emi­ra­tai, Pie­tų Ko­rė­ja, JAV, Tai­va­nas, Kos­ta Ri­ka. Tuo me­tu pa­sku­ti­nę 63 vie­tą užė­mė Lie­tu­va, kiek aukš­čiau už­leis­da­ma Ve­ne­sue­lą, Es­ti­ją, Len­ki­ją ir Bul­ga­ri­ją. Lat­vi­ja ty­ri­me užė­mė 56 vie­tą.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 7 iš 10 ma­žiau­siai em­pa­tiš­kų ša­lių – Ry­tų Eu­ro­po­je. Klau­sia­mas, ko­dėl mū­sų re­gio­no vals­ty­bės at­si­dū­rė že­miau­siai są­ra­še, W. Cho­pi­kas sa­kė, kad em­pa­ti­ja vir­ši­ja vi­dur­kį ša­ly­se, ku­rio­se dau­giau ko­lek­ty­viš­ku­mo, ir ten, kur gy­ve­na lai­min­giau­si žmo­nės. Taip pat dau­giau em­pa­ti­jos jus­ti vals­ty­bė­se, ku­rio­se yra dau­giau su­ta­ri­mo ir są­ži­nin­gu­mo. „Sun­ku da­ry­ti pre­ci­ziš­kus spė­ji­mus re­mian­tis kiek­vie­na ša­li­mi, ta­čiau šie kin­ta­mie­ji ga­li bū­ti pra­džia, taip pat įta­kos ga­li tu­rė­ti ir eko­no­mi­ka bei po­li­ti­nė is­to­ri­ja“, – tei­gė W. Cho­pi­kas.