Lietuviai mažiau aktyvūs rinkimuose, nei pasaulio vidurkis
Lie­tu­vos rin­kė­jai per­nai bu­vo ma­žiau ak­ty­vūs, pa­ly­gin­ti su rin­ki­mų ak­ty­vu­mu ki­to­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se, ro­do Tarp­tau­ti­nio de­mo­kra­ti­jos ir rin­ki­mų par­amos ins­ti­tu­to (angl. In­ter­na­tio­nal Ins­ti­tu­te for De­moc­ra­cy and Elec­to­ral As­sis­tan­ce, IDEA) duo­me­nys.

Pa­sau­ly­je 2016 me­tais vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų vi­dur­kis sie­kia 65,6 proc., kai Lie­tu­vo­je per Sei­mo rin­ki­mus ak­ty­vu­mas sie­kė 50,64 proc., tad ak­ty­vu­mas Lie­tu­vo­je bu­vo ma­žes­nis 15 proc. punk­tų, IDEA duo­me­nis skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK). Duo­me­nys bu­vo su­rink­ti iš 60 vals­ty­bių, ku­rio­se 2016 me­tais vy­ko pre­zi­den­to ar par­la­men­to rin­ki­mai.

VRK pa­žy­mi, kad ma­žes­nį ak­ty­vu­mą Lie­tu­vo­je lė­mė ob­jek­ty­vios prie­žas­tys, nes įta­kos tam tu­ri ir rin­kė­jų są­ra­šų su­da­ry­mo tvar­ka bei tai, ar bal­sa­vi­mas na­cio­na­li­niuo­se rin­ki­muo­se ša­ly­je yra pri­va­lo­mas, ar ne.

Yra vals­ty­bių, ku­rio­se da­ly­va­vi­mas rin­ki­muo­se yra pri­va­lo­mas (Aus­tri­ja, Bel­gi­ja, Grai­ki­ja, Ita­li­ja, Pra­ncū­zi­ja, Švei­ca­ri­ja, dau­gu­mo­je Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bių), o už ne­da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se yra tai­ko­mos sank­ci­jos, ir rin­kė­jų ak­ty­vu­mas čia bū­na di­des­nis.

IDEA pa­skelb­to są­ra­šo pen­ke­tu­ke esan­čio­je Aus­tra­li­jo­je kiek­vie­nas pi­lie­tis, su­lau­kęs 18 me­tų, pri­va­lo už­si­re­gis­truo­ti rin­kė­jų są­ra­še ir da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, jei dėl pa­grįs­tos pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties as­muo to ne­pa­da­rė, jam ski­ria­ma bau­da.

Taip pat, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se rin­kė­jų są­ra­šai su­da­ro­mi ne au­to­ma­tiš­kai įtrau­kiant vi­sus tu­rin­čius tei­sę rink­ti as­me­nis kaip Lie­tu­vo­je, bet pa­gal pa­čių rin­kė­jų iš­anks­ti­nį už­si­ra­šy­mą. Pa­sak VRK, tai ir­gi ga­ran­tuo­ja di­des­nį sta­tis­ti­nį rin­kė­jų ak­ty­vu­mą.

Kaip pa­žy­mi VRK, pa­sau­li­nė pra­kti­ka taip pat ro­do, kad ne­de­mo­kra­ti­nė­se ar­ba itin jau­nos de­mo­kra­ti­jos ša­ly­se, ku­rioms yra bū­din­ga vien­par­ti­nė sis­te­ma, ir­gi fik­suo­ja­mas di­de­lis rin­kė­jų ak­ty­vu­mas. IDEA pa­skelb­ta­me są­ra­še pir­mo­sio­se po­zi­ci­jo­se yra Viet­na­mas su 99,3 proc. ak­ty­vu­mu, Lao­se ak­ty­vu­mas sie­kė 97,9 pro­cen­to.