Lietuviai kviečiami pasveikinti Ukrainos karius
Par­amos Ukrai­nai gru­pė Blue­/Yel­low (Mė­ly­na/­Gel­to­na) pa­skel­bė apie ak­ci­ją „Svei­ki­ni­mas Ukrai­nos ka­riui“. Mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ka­lė­di­niais svei­ki­ni­mais pra­džiu­gin­ti už sa­vo ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę ko­vo­jan­čius Ukrai­nos ka­rius.

Gru­pės Blue­/Yel­low pa­sky­ro­je vie­na­me so­cia­li­nių tink­lų pra­ne­ša­ma, kad kiek­vie­nas, no­rin­tis pa­svei­kin­ti ka­rius, tu­rė­tų par­ašy­ti lin­kė­ji­mą ant at­vir­laiš­kio ar­ba at­vi­ru­ko. Prie šio su­ma­ny­mo kvie­čia­mos pri­si­dė­ti ir mo­kyk­los. „Pa­ra­šy­ki­te jiems tai, ko lin­ki­te iš vi­sos šir­dies. Kal­ba yra ne­svar­bu. Lie­tu­viš­kai, ru­siš­kai, ukrai­nie­tiš­kai, len­kiš­kai, ang­liš­kai, vo­kiš­kai, šve­diš­kai... Šiuos svei­ki­ni­mus nu­ga­ben­si­me į Ukrai­ną ir pa­sis­teng­si­me, kad jie lai­ku pa­siek­tų ap­ka­sus. Jūs net ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kią ga­lią tu­ri mo­ra­li­nė par­ama. Ukrai­nie­čiams jos šiuo me­tu la­bai rei­kia. Par­ody­ki­me, kad vi­siems to­kiu svar­biu me­tų lai­ku ne­už­mirš­ta­me ir jų“, - ra­šo­ma vi­suo­me­ni­nin­kų kvie­ti­me.

Svei­ki­ni­mus pra­šo­ma siųs­ti iki gruo­džio 15 die­nos (im­ti­nai) ad­re­su: Vil­ma Da­naus­kie­nė, Eže­ro g. 20, Pa­pa­laz­di­jai l, Laz­di­jų r. sav., Lie­tu­va.