Lietuviai kariai pradeda ES karinę operaciją prieš nelegalų gabentojus
Pir­ma­die­nį Klai­pė­do­je, Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Ka­ro lai­vų flo­ti­lė­je, vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pir­mo­sios lai­vo ap­žiū­ros gru­pės ka­rių iš­ly­dė­ji­mo ce­re­mo­ni­ja į Eu­ro­pos Są­jun­gos Jū­rų pa­jė­gų kom­po­nen­to Vi­dur­že­mio jū­ro­je vyk­do­mą ope­ra­ci­ją „Sop­hia“.

Dvi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lai­vo ap­žiū­ros gru­pės da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je „Sop­hia“ bu­vo par­eng­tos jau 2016 me­tais. Jos su­da­ry­tos Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­rių pa­grin­du kar­tu su ka­riais iš Ka­ro po­li­ci­jos, Sau­su­mos ir Spe­cia­lių ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pir­mo­ji 12 ka­rių gru­pė vyk­dys ope­ra­ci­jas iš Vo­kie­ti­jos ka­ri­nio lai­vy­no fre­ga­tos „Rhein“.

Pa­grin­di­nės šios gru­pės už­duo­tys – lai­vų, su­ke­lian­čių įta­ri­mą dėl ne­le­ga­laus gink­lų ar mig­ran­tų ga­be­ni­mo iden­ti­fi­ka­vi­mas, apk­lau­sa, stab­dy­mas, ap­žiū­ra ir įtar­ti­nų as­me­nų bei jų plau­kio­ji­mo prie­mo­nių su­lai­ky­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad an­tro­ji gru­pė pa­keis­ti pir­mo­sios į ope­ra­ci­jos ra­jo­ną iš­vyks po dvie­jų-tri­jų mė­ne­sių.

Lie­tu­va ope­ra­ci­jo­je „Sop­hia“ da­ly­vau­ja nuo 2015 me­tų. Šiuo me­tu du Lie­tu­vos ka­ri­nin­kai tar­ny­bą vyk­do Ita­li­jos ka­ri­nio lai­vy­no lėk­tuv­ne­šy­je „Giu­sep­pe Ga­ri­bal­di“ dis­lo­kuo­to­je Pa­jė­gų va­da­vie­tė­je, dar vie­nas ka­ri­nin­kas tar­nau­ja ope­ra­ci­jos „Sop­hia“ va­da­vie­tė­je Ro­mo­je (Ita­li­ja).

Šio­je ES ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­ja 25 ES ša­lys, jos ski­ria ka­ri­nius lai­vus, or­lai­vius ir ki­tus ka­ri­nius pa­jė­gu­mus ope­ra­ci­jos už­duo­tims at­lik­ti. Šiuo me­tu ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­ja pen­ki lai­vai ir še­ši or­lai­viai.