Lietuvei santuokos liudijime įrašyta pavardė su „w“
 Vil­niaus Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos biu­ras įvyk­dė teis­mo spren­di­mą ir iš­da­vė san­tuo­kos liu­di­ji­mą, ku­ria­me už bel­go iš­te­kė­ju­sios Lie­tu­vos pi­lie­tės pa­var­dę įra­šė „w“ rai­de, ku­rios nė­ra lie­tu­viš­ko­je abė­cė­lė­je. 

„Teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo, ji ne­bu­vo aps­kųs­ta ir mes ją įvyk­dė­me – Bel­gi­jos pi­lie­tis jau bu­vo at­ėjęs ir pa­siė­mė nau­ją san­tuo­kos liu­di­ji­mą“, – BNS sa­kė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos biu­ro ve­dė­ja Ilo­na Jur­gu­tie­nė.

Anot jos, bel­gas Bar­tas Pa­uwel­sas san­tuo­kos liu­di­ji­mą, ku­ria­me žmo­nos Er­nes­tos pa­var­dė Pa­uvels pa­tai­sy­ta į Pa­uwels, at­siė­mė pra­ėju­sią sa­vai­tę ir tai yra pir­mas toks at­ve­jis Vil­niu­je, kai Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­var­dė san­tuo­kos liu­di­ji­me įra­šo­ma ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Už bel­go iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me ra­šy­ti su rai­de „w“ Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas įpa­rei­go­jo lie­pos 30-ąją. Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tuo­met par­eiš­kė, jog ne­ma­to prie­žas­čių skųs­ti spren­di­mą.

I.Jur­gu­tie­nė pa­tvir­ti­no, kad po teis­mo nu­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mo į biu­rą pra­šy­da­ma įra­šy­ti san­tuo­kos liu­di­ji­me pa­var­dę su „w“ krei­pė­si ir dar vie­na Lie­tu­vos pi­lie­tė – Mal­go­ža­ta Ru­ne­vič-Var­dyn. Ji bu­vo in­for­muo­ta, kad teis­mo spren­di­mas ga­lio­ja tik kon­kre­čio­je by­lo­je.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Vil­niaus apy­lin­kės teis­mą bei Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti, ar spren­di­mas Pa­uwel­sų by­lo­je tu­ri bū­ti tai­ko­mas ir ki­tiems pa­na­šiems at­ve­jams, ta­čiau at­sa­ky­mo kol kas ne­ga­vo.

Kaip anks­čiau yra nu­ro­dęs lie­tu­vei teis­me at­sto­va­vęs ad­vo­ka­tas Mo­des­tas Sriu­bas, teis­me rem­ta­si Gy­ven­to­jų re­gis­tro tar­ny­bos pa­žy­ma, kad Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­tos 69 pa­var­dės ir 13 var­dų su rai­de „w“. Tuo me­tu Vil­niaus Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos biu­ro at­sto­vai aiš­ki­na, kad šios pa­žy­mos duo­me­nys nė­ra vi­siš­kai ob­jek­ty­vūs, nes jo­je bu­vo įtrauk­ti ir už­sie­nio pi­lie­čiai, ku­riems iš­duo­da­muo­se do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mai įpa­rei­go­ja iš­lai­ky­ti ori­gi­na­lią pa­var­dės ra­šy­bą lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos at­sto­vai BNS yra sa­kę, jog net ir ga­vę san­tuo­kos liu­di­ji­mą, va­do­vau­da­mie­si tei­sės ak­tais ne­ga­lė­tų iš­duo­ti as­mens do­ku­men­to su ne­lie­tu­viš­kai par­ašy­ta pa­var­de.

Sei­mas ru­de­nį to­liau tu­rė­tų svars­ty­ti pa­tai­sas dėl ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos – Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) pa­gal so­cial­de­mo­kra­tų ini­ci­juo­tą pro­jek­tą siū­lo leis­ti nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des, ra­šant Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des as­mens do­ku­men­tuo­se, jei­gu jie šiais raš­me­ni­mis įra­šy­ti do­ku­men­to šal­ti­ny­je.

Al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą leis­tų tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Už to­kį va­rian­tą pa­si­sa­kan­ti gru­pė pi­lie­čių ža­da siek­ti su­rink­ti 50 tūkst. par­ašų, kad pro­jek­tas bū­tų svars­to­mas Sei­me.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę „w“. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad trys rai­dės – q, w ir x – ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos tik Lie­tu­vos pi­lie­čių, su­si­tuo­ku­sių su už­sie­nie­čiais ir to­kių su­tuok­ti­nių vai­kų, bei Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę įgi­ju­sių už­sie­nie­čių do­ku­men­tuo­se.

Li­be­ra­lios pa­var­džių ra­šy­bos kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.