Lietuvai švenčiant Valstybės dieną, prezidentė pabrėžia Lietuvos vaidmenį Europoje
Lie­tu­vai šven­čiant Vals­ty­bės – Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį ra­gi­no ša­lies gy­ven­to­jus sau­go­ti lais­vę ir pa­brė­žė Lie­tu­vos vaid­me­nį Eu­ro­po­je.

„Gal­vo­da­mi apie Lie­tu­vos at­ei­tį kaip at­vi­ra ir drau­giš­ka ša­lis, ste­bi­me ir rea­guo­ja­me į vis­ką, kas vyks­ta pa­sau­ly­je ir ypač Eu­ro­po­je, ku­rios da­li­mi vi­sa­da bu­vo­me ir bū­si­me“, – kreip­da­ma­si į vil­nie­čius ir sos­ti­nės sve­čius sa­kė pre­zi­den­tė.

Ši kal­ba nu­skam­bė­jo tuo me­tu, kai bri­tų spren­di­mas trauk­tis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) at­nau­ji­no nuo­gąs­ta­vi­mus dėl Bend­ri­jos at­ei­ties.

Šven­ti­nė­je kal­bo­je pre­zi­den­tė kon­kre­čių po­li­ti­nių įvy­kių ne­mi­nė­jo, bet sa­kė, kad Lie­tu­vos is­to­ri­ja daž­nai yra pa­vyz­dys ša­lims, ko­vo­jan­čioms dėl sa­vo lais­vės.

„Vi­soms tau­toms, ku­rioms ten­ka gin­ti sa­vo lais­vę, esa­me gy­vas įro­dy­mas – lai­mė­ti įma­no­ma“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Vi­dur­die­nį, skam­bant vals­ty­bės him­nui, Vil­niu­je prie Pre­zi­den­tū­ros iš­kil­min­gai pa­kel­ta vals­ty­bės vė­lia­va Tris­pal­vė ir is­to­ri­nė vė­lia­va Vy­tis.

Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je iš is­to­ri­nio 18 am­žiaus pa­būk­lo nu­ai­dė­jo sal­vės Ka­ra­liui Min­dau­gui, Lie­tu­vos vals­ty­bei ir Lie­tu­vos žmo­nėms.

Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo bu­vę vals­ty­bės va­do­vai Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Val­das Adam­kus, Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo na­riai, kai ku­rie iš jų bu­vo pa­si­puo­šę tau­ti­niais kos­tiu­mais.

Vals­ty­bės die­nos pro­ga įvai­riuo­se mies­tuo­se vyks­ta mi­nė­ji­mai, kon­cer­tai ir spor­to ren­gi­niai, o va­ka­re gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai rink­sis į mies­tų ir mies­te­lių aikš­tes gie­do­ti vals­ty­bės him­ną.

Min­dau­gas Lie­tu­vos ka­ra­liu­mi bu­vo vai­ni­kuo­tas 1253 me­tų lie­pos 6 die­ną. Ka­rū­na­vi­mas už­bai­gė vals­ty­bės su­si­kū­ri­mą, Lie­tu­vą pri­pa­ži­no to me­to pa­sau­lis.

Lie­pos 6-oji vals­ty­bės šven­te pa­skelb­ta 1990 me­tais, Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę po so­vie­tų oku­pa­ci­jos.

Įteik­ti vals­ty­bės apdovanojimai

Vals­ty­bės die­nos pro­ga pre­zi­den­tė 29-iems kul­tū­ros, moks­lo ir me­no at­sto­vams įtei­kė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mus.

Aukš­čiau­sius iš skir­tų ap­do­va­no­ji­mų pre­zi­den­tė įtei­kė il­ga­me­čiam dien­raš­čio „Vers­lo ži­nios“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ro­lan­dui Ba­ry­sui ir sa­vo pa­ta­rė­jai, vi­zua­li­nių, tech­ni­nių ir edu­ka­ci­nių ino­va­ci­jų die­gė­jai Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tre Rū­tai Kač­ku­tei.

Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos moks­lui ap­do­va­no­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to Bo­ta­ni­kos ir ge­ne­ti­kos ka­ted­ros pro­fe­so­rius Juo­zas Ri­man­tas La­zut­ka, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­rek­to­rė Dai­va Ras­te­ny­tė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bio­tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius eme­ri­tas fi­lo­so­fas Ma­ri­jus Ar­vy­das Šlio­ge­ris ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to pro­de­ka­nas Ze­no­nas Nor­kus. Ap­do­va­no­ji­mus taip pat at­siė­mė fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Va­lu­šis, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos me­to­di­kos ka­ted­ros pro­fe­so­rė Va­len­ti­na Da­gie­nė ir il­ga­me­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­vers­ti­te­to pro­fe­so­rius Ar­vy­das Šeš­ke­vi­čius.

Už in­dė­lį į lie­tu­vy­bės sau­go­ji­mą or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti et­no­lo­gi­jos ir tau­ti­nių ver­ty­bių puo­se­lė­to­ja Ni­jo­lė Bal­čiū­nie­nė, lie­tu­vių kal­bos tar­mių ty­ri­nė­to­jas Ka­zi­mie­ras Garš­va ir il­ga­me­tis švie­ti­mo drau­gi­jos „Ry­tas“ pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Al­gi­man­tas Ma­sai­tis.

Vals­ty­bės or­di­nai ir me­da­liai taip pat įteik­ti poe­tei Ra­mu­tei Sku­čai­tei, re­ži­sie­riui Ai­dui Gi­nio­čiui, ne­at­ly­gin­ti­nos krau­jo do­no­rys­tės pro­pa­guo­to­jai Da­nu­tei Jakš­to­nie­nei, lie­tu­viš­kos kul­tū­ros puo­se­lė­to­jui iš­ei­vi­jo­je Juo­zui Jo­nui Po­li­kai­čiui, vai­kų li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jui Kęs­tu­čiui Ur­bai, irk­luo­to­jams Ro­lan­dui Maš­čins­kui ir Sau­liui Rit­te­riui bei ki­tiems Lie­tu­vą gar­si­nan­tiems žmo­nėms.

Už ryž­tą gelbs­tint eže­re skęs­tan­čią mer­gi­ną Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi ša­lies va­do­vė ce­re­mo­ni­jos me­tu ap­do­va­no­jo Ar­tū­rą Ma­tu­le­vi­čių, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos Vil­niaus įgu­los vy­res­nį­jį ka­ro po­li­ci­nin­ką.

Vals­ty­bės die­nos pro­ga sos­ti­nė­je taip pat ren­gia­mi bė­gi­mai, pa­žin­ti­nė eks­kur­si­ja po Vil­niaus se­na­mies­tį.

Šven­ti­niai mi­nė­ji­mai vyks­ta ir Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. Kau­no pi­lies prie­igo­se tra­di­ciš­kai vyks­ta tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „O­pe­re­tė Kau­no pi­ly­je 2016“.

Šven­tės die­ną bus sie­kia­ma nau­jo pa­sau­lio re­kor­do – Pa­ne­vė­žio Ste­tiš­kių ae­rod­ro­me 20 hek­ta­rų plo­te bus pie­šia­mas iš kos­mo­so ma­to­mas di­džiau­sias Lie­tu­vos her­bas.

Klai­pė­do­je krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­le vyks iš­kil­min­gas Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mas, ku­ria­me da­ly­vaus Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pu­čia­mų­jų or­kes­tras.

Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“ įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se tra­di­ciš­kai bus gie­da­ma 21 va­lan­dą.