Lietuvai švenčiant Valstybės dieną, prezidentė pabrėžė šalies vienybę ir jaučiamą palaikymą
Lie­tu­vai šven­čiant Vals­ty­bės – Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį ra­gi­no ša­lies žmo­nes pa­jus­ti, ko­kį iš­ori­nį pa­lai­ky­mą tu­ri Lie­tu­va ir ne­pa­mirš­ti vie­ny­bės.

„Vi­suo­met at­si­ras­da­vo ne­pap­ras­tų žmo­nių, ku­rie ras­da­vo sa­vy­je jė­gų ir drą­sos iš ske­veld­rų, pe­le­nų vėl at­kur­ti lais­vą ir ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę, o at­kū­rę vi­sa­da sau­go­ti, bran­gin­ti ir gin­ti. Gin­ti tai, ką da­bar sten­gia­mės da­ry­ti ir mes vi­si. Vi­sų pa­stan­go­mis jau 27-erius lais­vės me­tus. Pir­mai res­pub­li­kai at­si­lai­ky­ti iki ga­lo ne­pa­vy­ko, bet mums pa­vyks. Su vi­sa is­to­ri­ne pa­tir­ti­mi, įspė­jan­čia kaip bran­giai ga­li kai­nuo­ti ne­sėk­mės ir klai­dos. Su vi­su pa­lai­ky­mu, ko­kį Lie­tu­va jau­čia šian­dien ir ne­tu­rė­jo jo­kiais ki­tais lai­kais“, – kreip­da­ma­si į vil­nie­čius ir sos­ti­nės sve­čius sa­kė pre­zi­den­tė.

Šven­ti­nė­je kal­bo­je D.Gry­baus­kai­tė ra­gi­no lie­tu­vius ket­vir­ta­die­nį va­ka­re su­gie­do­ti Tau­tiš­ką gies­mę ant vie­no iš dau­ge­lio ša­lies pi­lia­kal­nių.

„Pa­si­sem­ki­me iš Lie­pos 6-osios pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo vals­ty­be ir vie­ny­bės jė­gos. Tos vie­ny­bės, ku­ri va­ka­re skam­bės nuo 100 pi­lia­kal­nių, gie­dant Tau­tiš­ką gies­mę“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

9 val., skam­bant vals­ty­bės him­nui, Vil­niu­je prie Pre­zi­den­tū­ros iš­kil­min­gai pa­kel­ta vals­ty­bės vė­lia­va Tris­pal­vė ir is­to­ri­nė vė­lia­va Vy­tis. Įpras­tai ši ce­re­mo­ni­ja vyks­ta vi­dur­die­nį, ta­čiau ša­lies va­do­vė D.Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį iš­vyks­ta į Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mą Len­ki­jo­je, kur su­si­tiks su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu (Do­nal­du Tram­pu).

Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je Lie­tu­vos ka­riai iš­šo­vė tris sal­ves Ka­ra­liui Min­dau­gui, Lie­tu­vos vals­ty­bei ir Lie­tu­vos žmo­nėms. Virš sos­ti­nės pra­skri­do NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se iš Lie­tu­vos vyk­dan­tys Len­ki­jos nai­kin­tu­vai.

Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo bu­vę vals­ty­bės va­do­vai Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Val­das Adam­kus, Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo na­riai.

Vals­ty­bės die­nos pro­ga įvai­riuo­se mies­tuo­se vyks­ta mi­nė­ji­mai, kon­cer­tai ir spor­to ren­gi­niai, o va­ka­re gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai bur­sis gie­do­ti vals­ty­bės him­ną. Šie­met, ruo­šian­tis ki­tais me­tais švęs­ti Lie­tu­vos šimt­me­tį, him­nas bus gie­da­mas ant šim­to ša­lies pi­lia­kal­nių, o pa­grin­di­nis šven­ti­nis ren­gi­nys va­ka­re vyks ant Du­bin­gių pi­lia­kal­nio.

Min­dau­gas Lie­tu­vos ka­ra­liu­mi bu­vo vai­ni­kuo­tas 1253 me­tų lie­pos 6 die­ną. Ka­rū­na­vi­mas už­bai­gė vals­ty­bės su­si­kū­ri­mą, Lie­tu­vą pri­pa­ži­no to me­to pa­sau­lis.

Lie­pos 6-oji vals­ty­bės šven­te pa­skelb­ta 1990 me­tais, Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę po so­vie­tų oku­pa­ci­jos.

Tre­čia­die­nį vals­ty­bės die­nos pro­ga pre­zi­den­tė 40-iai kul­tū­ros, moks­lo ir me­no at­sto­vų įtei­kė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mus.

Šven­ti­niai mi­nė­ji­mai vyks­ta ir Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. Kau­no pi­lies prie­igo­se tra­di­ciš­kai vyks­ta tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „O­pe­re­tė Kau­no pi­ly­je 2017“.