Lietuvai siūlo priimti iki 200 pabėgėlių
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) pir­ma­die­nį pa­tei­kė pro­jek­tą, pa­gal ku­rį į Lie­tu­vą iki 2018 me­tų bū­tų pri­im­ti iki 200 Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skirs­to­mų pa­bė­gė­lių, spren­džiant mig­ran­tų kri­zę Vi­dur­že­mio jū­ro­je.

Mi­nis­te­ri­jos Vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ži­lins­kas BNS sa­kė, kad šis skai­čius par­ink­tas pa­gal Lie­tu­vos ga­li­my­bes ir su­de­rin­tas su Už­sie­nio rei­ka­lų bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­mis.

„Į­ver­ti­no­me Lie­tu­vos ga­li­my­bes, inf­ras­truk­tū­ros ga­li­my­bes ir taip to­liau“, - BNS sa­kė T.Ži­lins­kas.

Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti pa­teik­ta­me pro­jek­te pa­žy­mi­ma, kad pa­bė­gė­lių per­kė­li­mą fi­nan­suo­jant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ir jai tai­kant vien­kar­ti­nės iš­mo­kos me­cha­niz­mą, pa­bė­gė­lius pri­iman­ti vals­ty­bė vyk­dy­tų jį sa­vo lė­šo­mis, o vien­kar­ti­nė iš­mo­ka bū­tų mo­ka­ma tik „tin­ka­mai at­sis­kai­čius“ Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja yra pa­skel­bu­si, kad už vie­no pa­bė­gė­lio per­kė­li­mą pri­iman­čiai vals­ty­bei mo­kė­tų po 6 tūkst. eu­rų.

VRM skai­čiuo­ja, kad pa­bė­gė­lio in­teg­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je lai­ko­tar­pis, pri­klau­so­mai nuo as­mens pa­žei­džia­mu­mo, Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ga­li truk­ti nuo 8 mė­ne­sių iki me­tų, o sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – nuo 13 iki 60 mė­ne­sių.

Jo iš­lai­ky­mas in­teg­ra­ci­jos lai­ko­tar­piu Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ga­li kai­nuo­ti nuo maž­daug 5 iki 7,4 tūkst. eu­rų, o sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – nuo 8 tūkst. iki be­veik 37 tūkst. eu­rų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­pra­šė vals­ty­bių na­rių per dve­jus me­tus pri­im­ti 20 tūkst. Si­ri­jos pa­bė­gė­lių ir pa­skirs­ty­ti dar 40 tūkst. į Ita­li­ją ir Grai­ki­ją plūs­tan­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš Si­ri­jos ir Eri­trė­jos pra­šy­mų. Pa­gal Briu­se­lio siū­ly­mus, Lie­tu­va pri­im­tų 207 pa­bė­gė­lius ir tu­rė­tų aps­vars­ty­ti 503 pra­šy­mus dėl pa­bė­gė­lio sta­tu­so su­tei­ki­mo.

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra sa­kiu­si, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių. Pa­sak jos, to­kie skai­čia­vi­mai gau­ti su­da­rius for­mu­lę, į ją įtrau­kiant gy­ven­to­jų skai­čių ir ša­lies bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą.

Tuo me­tu Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas iki šiol lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 50 pa­bė­gė­lių.