Lietuvai rečiau kelia bylas dėl neatitikimų europinei teisei
Dėl tei­si­nės sis­te­mos ir jos tai­ky­mo ne­ati­ti­ki­mų eu­ro­pi­nei tei­sei prieš Lie­tu­vą per­nai vyk­dy­tos 26 pro­ce­dū­ros. Ly­gi­nant su 2011-ai­siais, šis skai­čius su­ma­žė­jo be­veik treč­da­liu, ro­do Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­as­kai­ta.

EK duo­me­ni­mis, per­nai pra­dė­ta 21 nau­ja by­la dėl pa­vė­luo­to ar ne­tei­sin­go Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės per­kė­li­mo į na­cio­na­li­nę tei­sę, taip pat dėl ne­tin­ka­mo ES tei­sės tai­ky­mo, dar pen­kios bu­vo tę­sia­mos iš anks­čiau.

Pa­gal bend­rą EK pro­ce­dū­rų skai­čių Lie­tu­va per­nai bu­vo tarp pa­žan­giau­sių vals­ty­bių: tiek pat pro­ce­dū­rų vyk­dy­ta prieš Lat­vi­ją ir Da­ni­ją, ma­žiau - tik prieš Mal­tą (18), Es­ti­ją (16), Kroa­ti­ją (10). Pa­gal vyk­do­mas pro­ce­dū­ras dėl pa­žei­di­mų pir­ma­vo Grai­ki­ja ir Ita­li­ja (po 89) bei Is­pa­ni­ja (86).

Di­des­nią­ją da­lį su­da­rė pro­ce­dū­ros dėl ne­tin­ka­mo tei­sės ak­tų per­kė­li­mo (16) Lie­tu­vo­je, 10 jų pra­dė­ta dėl vė­la­vi­mo per­kel­ti di­rek­ty­vas.

Dau­giau­sia - 36 by­los - prieš Lie­tu­vą bu­vo vyk­do­mos 2011-ai­siais, ir nuo šių me­tų nuo­sek­liai ma­žė­jo.

Dau­giau­sia pa­žei­di­mų by­lų prieš Lie­tu­vą 2014-ai­siais nag­ri­nė­ta mo­bi­lu­mo ir trans­por­to, vi­daus rin­kos (po 5), vi­daus rei­ka­lų, svei­ka­tos ap­sau­gos ir var­to­to­jų (po 2) sri­ty­se.