Lietuvai prognozuoja skolos augimą
Eko­no­mi­nę prog­no­zę pri­sta­čiu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) mū­sų ša­liai pa­tei­kė ge­rų nau­jie­nų: augs bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP), ma­žės ne­dar­bas. Ta­čiau pers­pė­ja­ma, kad vie­šų­jų fi­nan­sų būk­lės ge­rė­ji­mas su­stos, o vals­ty­bės sko­la per me­tus ga­li iš­aug­ti be­veik 2 proc.

EK pa­va­sa­rio eko­no­mi­nė­je prog­no­zė­je tei­gia, kad dėl pri­va­taus var­to­ji­mo ir at­si­gau­nan­čio eks­por­to Lie­tu­vos BVP au­gi­mas šie­met pa­spar­tės iki 2,8 proc., o 2017 me­tais au­gi­mas su­da­rys iki 3,1 proc.

Ti­ki­ma­si, kad įtam­pa dar­bo rin­ko­je ir spar­tė­jan­tis at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas pa­di­dins inf­lia­ci­ją nuo –0,7 proc. pra­ėju­siais me­tais iki 0,6 proc. šiais me­tais.Skai­čiuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais inf­lia­ci­ja ga­li pa­di­dė­ti iki 1,8 proc.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je ne­dar­bo ly­gis nuo 9,1 proc. 2015 me­tais ma­žės iki 7,8 proc. šiais ir iki 6,4 proc. at­ei­nan­čiais me­tais.

EK pers­pė­ja, kad šie­met vie­šų­jų fi­nan­sų būk­lės ge­rė­ji­mas su­stos. Vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas 2016 me­tais iš­augs iki 1,1 proc. BVP. Bend­ro­ji vals­ty­bės sko­la augs nuo 41,1 proc. BVP šiais iki 42,9 proc. BVP at­ei­nan­čiais me­tais.

„EK pa­va­sa­rio ver­ti­ni­mai ro­do, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka svei­kai au­ga, o ar­ti­miau­sio­je pers­pek­ty­vo­je pa­grin­di­nė šio au­gi­mo va­ro­mo­ji jė­ga bus ne tik stip­rus na­mų ūkių var­to­ji­mas, bet ir at­si­gau­nan­tis eks­por­tas“, – prog­no­zę ko­men­ta­vo fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

EK prog­no­zė­je nu­ma­to­ma, kad eu­ro zo­nos BVP to­liau augs nuo­sai­kiai. Ti­ki­ma­si, kad eu­ro zo­nos BVP šie­met iš­augs 1,6 proc., o 2017 me­tais – 1,8 proc. Ma­no­ma, kad vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) BVP au­gi­mas su­lė­tės nuo 2,0 proc. pra­ei­tais me­tais iki 1,8 proc. šie­met, o 2017 m. sieks 1,9 proc.

Kaip tei­gia­ma EK prog­no­zė­je, šie­met fis­ka­li­nė po­li­ti­ka eu­ro zo­no­je tu­rė­tų bū­ti pa­lan­ki au­gi­mui. La­bai pa­lan­ki pi­ni­gų po­li­ti­ka su­da­rė są­ly­gas dau­giau in­ves­tuo­ti, nes fi­nan­sa­vi­mas ta­po leng­viau prie­ina­mas ir pi­ges­nis. Šių me­tų pra­džio­je dar vie­nas naf­tos kai­nų su­ma­žė­ji­mas pri­si­dė­jo prie rea­lių­jų dis­po­nuo­ja­mų­jų pa­ja­mų au­gi­mo. Ta­čiau šis tei­gia­mas po­vei­kis pa­ma­žu silp­nės, nes naf­tos kai­nos vėl au­ga. Be to, nors eu­ro zo­nos eks­por­tas vis dar pa­lai­ko­mas anks­čiau nu­ver­tė­ju­sio eu­ro, pa­sta­ruo­ju me­tu va­liu­tai at­si­gau­nant, eu­ro zo­na ga­li la­biau pa­jus­ti lė­tes­nio iš­orės au­gi­mo po­vei­kį.