Lietuvai pareigūnų iš užsienio dėmesys neblėsta
Šian­dien, ko­vo 1 die­ną, Lie­tu­vo­je lan­ky­sis du aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tys par­ei­gū­nai: vi­zi­tą pra­de­da Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Sig­ma­ras Gab­rie­lis,  taip pat Lie­tu­vo­je lan­ky­sis JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Fre­de­ric­kas „Ben“ Hod­ge­sas.

Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras S.Gab­rie­lis tre­čia­die­nį per su­si­ti­ki­mą su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi ap­tars Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą, sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne, Ukrai­no­je, san­ty­kių su Ru­si­ja, Ry­tų kai­my­nys­tės, ES dar­bot­var­kės, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ir ki­tus tarp­tau­ti­nės dar­bot­var­kės klau­si­mus.

Reuters/Scanpix nuotrauka

Ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­ja­mas S.Gab­rie­lio ap­si­lan­ky­mas Ruk­lo­je, kur jis su­si­tiks su dis­lo­kuo­ja­mo NA­TO ba­ta­lio­no ka­riais, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Šie­met Lie­tu­vo­je rea­guo­jant į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je dis­lo­kuo­ja­mas Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas ba­ta­lio­nas.

S.Gab­rie­lis Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti sau­sio pa­bai­go­je. Šio­se par­ei­go­se jis pa­kei­tė Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tu iš­rink­tą Fran­ką-Wal­te­rį Stein­meie­rį (Fran­ką Val­te­rį Štein­me­je­rį).

Ap­tars sau­gu­mo si­tua­ci­ją regione

Vil­niu­je su JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Fre­de­ric­ku „Ben“ Hod­ge­su. su­si­tiks kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das su JAV sau­su­mos pa­jė­gų va­du ap­tars sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne, to­les­nius pla­nus dėl NA­TO at­gra­sy­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­vo­je, NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mo ir ka­ri­nio ren­gi­mo klau­si­mus.

Po su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je gen. ltn. F. B. Hod­ges kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­dų bri­ga­dos ge­ne­ro­lu Val­de­ma­ru Rup­šiu lan­ky­sis Ruk­lo­je (Jo­na­vos r.), kur su­si­tiks su Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­to NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no va­do­vy­be, Lie­tu­vos ka­riais ir bend­ro­se pra­ty­bo­se da­ly­vau­jan­čiais JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riais.

JAV ka­riai Lie­tu­vo­je kar­tu su mū­sų ša­lies ka­riais tre­ni­ruo­ja­si kaip da­lis JAV ope­ra­ci­jos „At­lan­tic Res­lo­ve“ Bal­ti­jos ša­ly­se ir Ry­tų Eu­ro­po­je. Šią ope­ra­ci­ją JAV pra­dė­jo 2014 m. pa­va­sa­rį, rea­guo­da­mos į pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo si­tua­ci­ją po ak­ty­vių ka­ri­nių Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je ir siek­da­mos stip­rin­ti sau­gu­mo prie­mo­nes ry­ti­nia­me Al­jan­so flan­ge ir taip pa­de­mons­truo­ti par­amą Bal­ti­jos ša­lims. Šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais tre­ni­ruo­ja­si per 120 JAV ka­rių iš Sau­su­mos pa­jė­gų 4-osios di­vi­zi­jos 3-osios bri­ga­dos 68-ojo su­nkio­jo pės­ti­nin­kų pul­ko 1-ojo ba­ta­lio­no. Nau­jo­ji JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gų pa­mai­na kar­tu at­si­ga­be­no apie 10 tan­kų M1A2 „Ab­rams“, 5 pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas M2A3 „Brad­ley“, kt. tech­ni­ką.

NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me per­nai lie­pą Var­šu­vo­je pri­im­tu spren­di­mu, rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir Ru­si­jos ak­ty­vius veiks­mus Ukrai­no­je. NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­ne Lie­tu­vo­je šiais me­tais tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, ki­tais me­tais Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai. Iš vi­so apie 1 200 ka­rių. Ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei Lie­tu­vo­je, dis­lo­kuo­tai Ruk­lo­je, va­do­vau­ja Vo­kie­ti­ja. To­kios ko­vi­nės gru­pės, sie­kiant stip­rin­ti są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mą ry­ti­nia­me al­jan­so flan­ge, nuo me­tų pra­džios dis­lo­kuo­ja­mos ir Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je bei Len­ki­jo­je.