Lietuvai kaip niekada svarbi narystė EBPO
Tre­čia­die­nį Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius su dvie­jų die­nų dar­bo vi­zi­tu at­vy­ko į Par­yžių da­ly­vau­ti Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) Mi­nis­trų Ta­ry­bos se­si­jo­je. Čia prem­je­ras su­si­ti­ko su šiuo me­tu EB­PO Mi­nis­trų Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­čios Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Mar­ku Rut­te.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­vos prem­je­ras pa­dė­ko­jo už il­ga­lai­kę ir ne­sa­va­nau­diš­ką Ny­der­lan­dų par­amą Lie­tu­vai sie­kiant na­rys­tės EB­PO. „Vien­min­tės ša­lys tu­ri veik­ti kar­tu, kad at­rem­tų da­bar­ties iš­šū­kius re­gio­ni­niam ir eko­no­mi­niam sau­gu­mui. Šia­me geo­po­li­ti­nia­me kon­teks­te na­rys­tė EB­PO – Lie­tu­vai kaip nie­ka­da svar­bi, to­dėl dė­si­me vi­sas pa­stan­gas šiam tiks­lui pa­siek­ti“, – pa­žy­mė­jo A. But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žė no­rą in­ten­sy­vin­ti ša­lių par­tne­rys­tę, pa­si­nau­do­jant šios or­ga­ni­za­ci­jos tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis. Prem­je­rai ap­ta­rė ga­li­my­bes stip­rin­ti ir dvi­ša­lį eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Pa­sak A. But­ke­vi­čius, nors Ny­der­lan­dai yra vie­ni di­džiau­sių in­ves­tuo­to­jų Lie­tu­vo­je, dar la­biau ska­tin­ti eko­no­mi­nius ry­šius bū­tų ga­li­ma kei­čian­tis vers­lo mi­si­jo­mis. Di­de­lių pers­pek­ty­vų in­ves­ti­ci­joms su­tei­kia ir ga­li­my­bė plė­to­ti su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų rin­ką Lie­tu­vo­je bei Bal­ti­jos re­gio­ne. Su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se klau­si­mai, pa­žy­mė­ta, jog Lie­tu­va sie­kia su­stip­rin­ti NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mą sa­vo te­ri­to­ri­jo­je.

Ny­der­lan­dų prem­je­ras tei­gė, jog ne­ma­to kliū­čių, ku­rios Lie­tu­vai su­trug­dy­tų grei­tai ir sėk­min­gai įveik­ti de­ry­bų dėl na­rys­tės EB­PO eta­pą.

Ny­der­lan­dai pir­mi­nin­kau­ja 2015 m. EB­PO Mi­nis­trų Ta­ry­bos su­si­ti­ki­mui, o nuo 2016 m. sau­sio 1 d. pe­rims pir­mi­nin­ka­vi­mą ES Ta­ry­bai. Ny­der­lan­dai – reikš­min­ga Lie­tu­vos eko­no­mi­nė par­tne­rė, pa­ten­kan­ti į Eko­no­mi­nės dip­lo­ma­ti­jos ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą 27 Lie­tu­vos eko­no­mi­nės dip­lo­ma­ti­jos kryp­čių są­ra­šą.

Tre­čia­die­nį Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius taip pat da­ly­va­vo Ny­der­lan­dų Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko M. Rut­te su­reng­to­je va­ka­rie­nė­je, ku­rios te­ma – kli­ma­to kai­ta. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vo nuo­mo­ne, tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė tu­ri ryž­tin­gai ženg­ti į prie­kį, for­muo­da­ma to­les­nę kli­ma­to po­li­ti­ką, prie ku­rios pri­si­dė­tų ir di­džių­jų, ir au­gan­čių eko­no­mi­kų ša­lys.