Lietuvai ir JAE bendradarbiaus atsinaujinančios energetikos bei kitose srityse
Tre­čia­die­nį pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mas tarp Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų (JAE) dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos ir ener­gi­jos tau­py­mo sri­ty­se. Pa­sak ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Žy­gi­man­to Vai­čiū­no, Lie­tu­vai to­kiu bū­du at­si­ve­ria nau­jos ga­li­my­bes au­gan­čio­je JAE rin­ko­je. Ša­lys taip pat su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti pre­ky­bos, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se.

Memorandumą pasirašiusios šalys numato bendradarbiauti skatinant investicijas atsinaujinančioje energetikoje, plėtojant energijos taupymo technologijas, kartu vykdyti mokslinius tyrimus bei įgyvendinti bendrus projektus, pranešė Energetikos ministerija.

„Tiek Lietuva, tiek JAE yra pasirengusios ir suinteresuotos bendradarbiauti energetikoje. Net ir būdami turtingi gamtos ištekliais, JAE yra apsisprendę intensyviai plėtoti atsinaujinančią energetiką. Tai atveria plačias galimybes mūsų verslui eksportuoti savo patirtį, pažangias ir inovatyvias atsinaujinančios energetikos technologijas. Lietuva, būdama viena iš lyderių Europoje pagal pažangą atsinaujinančios energetikos plėtroje, turi ką pasiūlyti savo partneriams“, – pranešime spaudai sako Ž. Vaičiūnas.

Pasak energetikos ministro, JAE turi didžiulį saulės energijos gamybos potencialą ir šioje srityje atsiveria plačios galimybės Lietuvos saulės energijos pramonei.

Prezidentės spaudos tarnyba pranešė, kad su Lietuva ir JAE taip pat pasirašė ekonominio ir techninio bendradarbiavimo susitarimą. Tikimasi, kad jis paskatins prekybos, investicijų, transporto, mokslo, technologijų, žemės ūkio, energetikos, turizmo, aplinkosaugos, švietimo, sveikatos apsaugos ryšius. Taip pat sutarta įsteigti tarpvalstybinę komisiją, kuri padės šalinti bendradarbiavimui trukdančius apribojimus.

Pasak prezidentės Dalios Grybauskaitės, nors Lietuva ir JAE yra labai skirtingos, tačiau abi šalis vienija ambicingi tikslai, didelis intelekto potencialas ir noras būti pirmaujančioms.

Be to, JAE ekonomikos ministras Sultanas Bin Saeedas Al Mansooris kitąmet pažadėjo atvykti į Lietuvą su didele verslo delegacija.

JAE priklauso vieni didžiausių naftos rezervų pasaulyje, šalis yra viena didžiausių naftos eksportuotojų, kuri vis dar reikšmingiausią dalį energijos pasigamina naudodama dujas. Tačiau pastaruoju metu šalis didelį dėmesį skiria atsinaujinančiai energetikai.