Lietuva žengia į ekonomiškai stabilių valstybių klubą
Šian­dien Lie­tu­vo­je lan­kė­si aukš­to ly­gio Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jos Ma­ri Ki­vi­nie­mi.

Įta­kin­giau­sios pa­sau­ly­je eko­no­mi­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vų vi­zi­tas reiš­kia, jog pra­si­dė­jo pa­grin­di­nis Lie­tu­vos sto­ji­mo į EB­PO de­ry­bų eta­pas. Par­aiš­ką tap­ti EB­PO na­re Lie­tu­va pa­tei­kė dar 1996 me­tais. Ją du kar­tus pa­kar­to­jo 2002 ir 2012 me­tais. Pra­dė­ti de­ry­bas dėl na­rys­tės šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je mū­sų ša­lis ofi­cia­liai pa­kvies­ta šių me­tų bir­že­lį. „Sėk­min­gų“ vals­ty­bių klu­bu va­di­na­ma­me eks­per­tų fo­ru­me na­rės for­muo­ja bei plė­to­ja nau­jas eko­no­mi­nės bei so­cia­li­nės po­li­ti­kos gai­res, ku­rios vė­liau per­ke­lia­mos į pra­kti­ką.

„Kvie­ti­mas pra­dė­ti de­ry­bas yra svar­bus mū­sų žmo­nių pa­sie­ki­mų įver­ti­ni­mas ir pri­pa­ži­ni­mas, jog Lie­tu­va yra pa­ti­ki­ma ir pa­žan­gi vals­ty­bė. Tai taip pat ge­ras pos­tū­mis mū­sų vals­ty­bei pa­si­temp­ti ir im­tis veiks­mų, ku­rie pa­ska­tin­tų pa­žan­gą bei žmo­nių ge­ro­vę“, – sa­kė Pre­zi­den­tė.

Da­lios Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, na­rys­tė EB­PO pa­di­dins tarp­tau­ti­nių fi­nan­sų rin­kų pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­va, pa­ska­tins mū­sų ša­lies pa­trauk­lu­mą už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms. Taip pat pa­ge­rins sko­li­ni­mo­si rei­tin­gus ir su­ma­žins sko­li­ni­mo­si kaš­tus. Vi­sa tai at­neš tie­sio­gi­nę nau­dą tiek Lie­tu­vos vers­lui, tiek ša­lies žmo­nėms, pri­si­dės prie pre­ky­bi­nių ry­šių plė­tros.

„Vy­riau­sy­bė ir dip­lo­ma­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos nuo­sek­liai ir at­sa­kin­gai dir­bo, pert­var­ky­da­mos at­ski­rų ša­lies ūkio sri­čių val­dy­mo mo­de­lį, kad ati­tik­tų aukš­čiau­sio ly­gio tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus. Esa­me pa­si­ren­gę siek­ti vi­sa­tei­sės na­rys­tės or­ga­ni­za­ci­jo­je“, – sa­kė Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas.

Al­gir­das But­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad Vy­riau­sy­bė dės vi­sas pa­stan­gas, siek­da­ma tin­ka­mai ir lai­ku įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos­–EB­PO veiks­mų pla­ną: „Ren­gia­mės bū­ti­noms per­žiū­roms vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, ino­va­ci­jų po­li­ti­kos, eko­no­mi­nio ver­ti­ni­mo, jau­ni­mo užim­tu­mo ir rin­kos at­vi­ru­mo sri­ty­se“. „Na­rys­tė EB­PO yra vi­sos Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sas“, – pa­ti­ki­no jis.

„Va­di­na­mo­ji EB­PO star­ti­nė mi­si­ja – vie­nas iš svar­bių sto­ji­mo eta­pų. Nuo jo sėk­mės pri­klau­sys, kaip efek­ty­viai to­liau bend­ra­dar­biau­si­me, tai yra, kaip grei­tai mū­sų na­rys­tės EB­PO pers­pek­ty­va virs ti­kro­ve. URM teks svar­bus vaid­muo koor­di­nuo­jant šį pro­ce­są, di­de­lės apim­ties in­for­ma­ci­jos srau­tus tarp Vil­niaus ir Par­yžiaus, kur įsi­kū­ru­si EB­PO būs­ti­nė. Dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad sto­ji­mas vyk­tų sklan­džiai“, – pa­brė­žė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad svar­bus šios mi­si­jos pri­va­lu­mas – ga­li­my­bė Lie­tu­vos eks­per­tams tie­sio­giai tar­tis su EB­PO at­sto­vais apie ar­ti­miau­sius dar­bus, pe­ri­mant EB­PO acquis ir ge­rą­sias pra­kti­kas.

Šiuo me­tu EB­PO pri­klau­so 34 vals­ty­bės, o dėl na­rys­tės or­ga­ni­za­ci­jo­je, be Lie­tu­vos, dar de­ra­si Ko­lum­bi­ja, Lat­vi­ja, Ru­si­ja ir Kos­ta Ri­ka.