Lietuva žada padėti antram prieglobsčio paprašiusiam afganistaniečiui
Lie­tu­va ža­da pa­dė­ti dar vie­nam vie­šai prie­globs­čio pa­pra­šiu­siam af­ga­nis­ta­nie­čiui Na­zi­rui Ho­na­rui, ku­ris yra ži­no­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei.

„Na pa­ti­krin­si­me tą jo pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją. Jei­gu ji ati­tiks, ti­krai pa­gel­bė­si­me“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Af­ga­nis­ta­nie­čio N.Ho­na­ro krei­pi­mą­si ang­lų kal­ba į Lie­tu­vą vaiz­do įra­šų sve­tai­nė­je you­tu­be.com pa­skel­bė JAV žur­na­lis­tas Jos­has Fried­ma­nas.

Įra­še af­ga­nis­ta­nie­tis tei­gia dir­bęs Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mo­je tai­kos ir in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mo­je, kur ar­ti­mai bend­ra­dar­bia­vo su Lie­tu­vos ka­riais.

N.Ho­na­ras Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei yra ži­no­mas, BNS sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo at­sto­vas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis.

„Tas žmo­gus yra bend­ra­dar­bia­vęs su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne“, – sa­kė jis.

Af­ga­nis­ta­nie­tis tei­gia, kad jo už­duo­tis bu­vo tar­pi­nin­kau­ti tarp Lie­tu­vos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ir Ta­li­ba­no. Tai, anot jo, vė­liau at­sig­rę­žė prieš jo sau­gu­mą.

„Tai yra prie­žas­tys, dėl ku­rių pa­li­kau sa­vo ša­lį ir šiuo me­tu esu Grai­ki­jo­je. Pra­šau prie­globs­čio Lie­tu­vo­je, nes ar­ti­mai dir­bau su jais (ka­riais – BNS), aš jiems daug pa­dė­jau. No­riu, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė iš­girs­tų ma­no šauks­mą ir man pa­dė­tų“, – įra­še kal­ba N.Ho­na­ras.

Ko­vo pa­bai­go­je JAV žur­na­lis­tas J.Fried­ma­nas pa­skel­bė ki­tą įra­šą iš tos pa­čios pa­bė­gė­lių sto­vyk­los, ku­ria­me lie­tu­viams ka­riams Af­ga­nis­ta­ne Go­ro pro­vin­ci­jo­je ver­tė­ja­vęs Ab­dul Ba­sir You­su­si (Ab­dul Ba­si­ras Ju­su­sis) krei­pė­si lie­tu­viš­kai, pra­šy­da­mas prie­globs­čio. Į ži­niask­lai­do­je ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pli­tu­sį įra­šą grei­tai su­rea­ga­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės at­sto­vai – af­ga­nis­ta­nie­tis jau po sa­vai­tės at­skri­do į Lie­tu­vą, šiuo me­tu jo prie­globs­čio pra­šy­mas svars­to­mas.