Lietuva yra pasirengusi prisidėti kovojant su teroristais
Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si tiek dvi­ša­liu pa­grin­du, tiek ko­lek­ty­viai pri­si­dė­ti Pra­ncū­zi­jai ko­vo­jant su te­ro­riz­mu, sa­ko kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) su­ta­rus dėl to­kios pa­gal­bos.

„Pa­lai­ko­me Pra­ncū­zi­ją ir jos tau­tą šią su­nkią va­lan­dą ir esa­me pa­si­ren­gę dvi­ša­liš­kai ir ko­lek­ty­viai pri­si­dė­ti ko­vo­jant su te­ro­ris­tais“, – Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me an­tra­die­nį ci­tuo­ja­mas vi­ce­mi­nis­tras.

ES an­tra­die­nį vien­bal­siai pri­ta­rė Pra­ncū­zi­jos pra­šy­mui dėl pa­gal­bos po kru­vi­nų te­ro­ro iš­puo­lių Par­yžiu­je.

Pra­ncū­zi­ja ar­ti­miau­siu me­tu per dvi­ša­lius kon­tak­tus in­for­muos vals­ty­bes na­res apie rei­ka­lin­gą pa­gal­bą. M.Ve­lič­ka BNS sa­kė, kad dvi­ša­lės kon­sul­ta­ci­jos tarp Lie­tu­vos ir Pra­ncū­zi­jos at­sto­vų tu­rė­tų vyk­ti šią ar­ba ki­tą sa­vai­tę. Jo tei­gi­mu, Pra­ncū­zi­jos po­rei­kiai ko­vo­jant su te­ro­riz­mu yra eko­no­mi­niai, hu­ma­ni­ta­ri­niai ir ka­ri­niai.

„Jei­gu jie tą ka­ri­nį po­rei­kį iden­ti­fi­kuos, Lie­tu­va sa­vo ruo­žtu spręs, ar ji ga­li, tu­ri to­kį pa­jė­gu­mą ir ar ji pri­si­dės“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Jis taip pat nu­ro­dė, kad Lie­tu­vo­je įma­no­ma ras­ti re­sur­sų iš­siųs­ti ins­truk­to­rius ko­vai su gru­puo­te „Is­la­mo vals­ty­bė“.

M.Ve­lič­ka pri­dū­rė, kad tik oro smū­giai prieš šią eks­tre­mis­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją efek­ty­vaus re­zul­ta­to ne­duo­da, be to, jie yra la­bai bran­gūs.

„Te­ro­ris­tai sle­pia­si di­de­liuo­se mies­tuo­se, po ci­vi­liais, to­dėl šiai die­nai be sau­su­mos pa­jė­gų, be spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ko­vo­ti su ši­tu prieš­u yra be ga­lo su­dė­tin­ga. Tai yra ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė“, – BNS sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

ES for­ma­tu do­ku­men­tai dėl dvi­ša­lio so­li­da­ru­mo ag­re­si­jos at­ve­ju ak­ty­vuo­ti pir­mą kar­tą. Kri­ti­kai tei­gia, kad ES gi­les­nė ka­ri­nė in­teg­ra­ci­ja ga­li su­silp­nin­ti Eu­ro­pos ry­šius su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis ir taip su­silp­nin­ti NA­TO.

Ta­čiau M.Ve­lič­ka sa­kė ne­ma­nan­tis, kad ES ka­ri­ne pra­sme „šian­dien pa­da­ry­tų ką nors to­kio, kas mus nu­to­lin­tų nuo mū­sų grės­mių ir jų ver­ti­ni­mo“.

Jis taip pat ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad Pra­ncū­zi­ja dėl kon­sul­ta­ci­jų ar­ba dėl ka­ri­nės par­amos ko­vo­jant su te­ro­riz­mu ga­li kreip­tis ir NA­TO for­ma­tu.

„NA­TO for­ma­te šian­dien dar nė­ra krei­pi­mo­si, bet nė­ra vi­siš­kai ir at­šauk­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri „vaikš­to“ ko­ri­do­riais, kad to­kio krei­pi­mo­si ne­bus“, – sa­kė M.Ve­lič­ka.

Per vir­ti­nę kru­vi­nų te­ro­ro at­akų pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Par­yžiu­je žu­vo ma­žiau­siai 129 žmo­nės, dau­giau kaip 350 su­žeis­ta. At­sa­ko­my­bę dėl šių iš­puo­lių pri­siė­mė „Is­la­mo vals­ty­bė“.