Lietuva – viena nepopuliariausių ES šalių tarp prieglobsčio prašytojų
Lie­tu­va pa­gal gau­na­mų prie­globs­čio pra­šy­mų skai­čių yra vie­na ne­po­pu­lia­riau­sių ša­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Nors ly­gi­nant su 2015 me­tais, per­nai pir­mą kar­tą prie­globs­čio Lie­tu­vo­je sie­kian­čių as­me­nų pra­šy­mų skai­čius iš­au­go 51 proc. (nuo 275 iki 410), san­ty­ki­nai jis vie­nas ma­žiau­sių ES. 1 mln. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 142 pra­šy­mai, vi­du­ti­niš­kai ES – 2360.

Ma­žiau nei Lie­tu­vo­je pra­šy­mų 1 mln. gy­ven­to­jų ten­ka tik Slo­va­ki­jo­je (18), Por­tu­ga­li­jo­je (69), Ru­mu­ni­jo­je (94), Es­ti­jo­je ir Če­ki­jo­je (po 114).

Tarp prie­globs­čio pra­šy­to­jų Lie­tu­vo­je dau­giau­sia si­rų, ru­sų ir ira­kie­čių.

Bend­rai ES per­nai pir­mą kar­tą pra­šan­čių prie­globs­čio, ly­gi­nant su 2015 me­tais, šiek tiek su­ma­žė­jo (nuo 1,257 mln. iki 1,204 mln.), ta­čiau per­nykš­tis skai­čius – be­veik dvi­gu­bai di­des­nis nei 2014 me­tais.