Lietuva vėl augins skolų kuprą
Ki­tais me­tais mū­sų vals­ty­bė tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ke­ti­na su­mo­kė­ti be­veik 12 mln. eu­rų na­rys­tės mo­kes­čių. Ta­čiau šios su­mos vei­kiau­siai ne­pa­kaks vi­siems įsi­pa­rei­go­ji­mams pa­deng­ti.

Per­nai Lie­tu­va at­si­kra­tė sko­lų tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms uo­de­gos, ku­ri vil­ko­si ke­le­rius me­tus. Ta­čiau be­veik 50 tarp­vy­riau­sy­bi­nių ir šim­tų įvai­rių tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je da­ly­vau­jan­ti mū­sų ša­lis ki­tą­met kai ku­rioms jų vėl ga­li lik­ti sko­lin­ga.

Bran­giau­sia – na­rys­tė JT

Lie­tu­vos na­rys­tės tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se mo­kes­čiai su­si­ję ne tik su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM), bet ir su ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­la. Ta­čiau per dau­ge­lį me­tų su­sik­los­tė pra­kti­ka, kad dau­gu­ma lė­šų, ku­rias rei­kia su­mo­kė­ti kaip na­rys­tės mo­kes­čius tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, nu­ma­to­mos URM biu­dže­te. 2016-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te tam pla­nuo­ja­ma skir­ti 11,926 mln. eu­rų.

Šie­met di­džiau­sią įmo­ką – 3,06 mln. eu­rų – Lie­tu­va nu­krei­pė į Jung­ti­nių Tau­tų (JT) pa­grin­di­nį biu­dže­tą, taip pat kaip mo­kes­čius šios or­ga­ni­za­ci­jos tai­kos pa­lai­ky­mo mi­si­joms ir tri­bu­no­lams. Eu­ro­pos plė­tros fon­dui URM sky­rė be­veik 3 mln. eu­rų, Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jai, į ku­rią Lie­tu­va ren­gia­si sto­ti, – apie 2,4 mln. eu­rų. Eu­ro­pos Ta­ry­bai at­sei­kė­ta 616 tūkst. eu­rų, o NA­TO (URM da­lis) – 460 tūkst. eu­rų.

„Praė­ju­siais me­tais pa­vy­ko su­mo­kė­ti Lie­tu­vos sko­las tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, tad šiuo me­tu mū­sų vals­ty­bė joms ne­sko­lin­ga. Tai lei­džia efek­ty­viau nau­do­tis na­rys­tės tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se pri­va­lu­mais ir stip­ri­na tei­gia­mą ša­lies na­rės įvaiz­dį“, – aiš­ki­no URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Ly­giuo­ja­mės į tre­čio­jo pa­sau­lio šalis

Ta­čiau ki­tą­met si­tua­ci­ja grei­čiau­siai pa­si­keis, nes da­bar­ti­nia­me vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te už Lie­tu­vos na­rys­tę tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se su­mo­kė­ti nu­ma­ty­ta ma­žes­nė nei bū­ti­na pi­ni­gų su­ma. Pa­pil­do­mas lė­šų po­rei­kis 2016 me­tais sie­kia 2,9 mln. eu­rų.

Ma­žiau pi­ni­gų, nei rei­kė­tų, ke­ti­na­ma skir­ti na­rys­tės JT mo­kes­čiams. „E­sa­me JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai, ta­čiau pa­gal chro­niš­kai JT ne­mo­ka­mus mo­kes­čius Eu­ro­pos Są­jun­go­je pri­lygs­ta­me tik Kroa­ti­jai ir Kip­rui. Pa­tiks­li­nu: JT iš vi­so pri­klau­so 193 vals­ty­bės, iš jų 128 tvar­kin­gai mo­ka pri­va­lo­mus mo­kes­čius. Mes „tvir­tai“ ly­giuo­ja­mės į tre­čio­jo pa­sau­lio ša­lis“, – įver­ti­no si­tua­ci­ją Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

Pa­dė­ties nedramatizuoja

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad ki­tais me­tais Lie­tu­va ga­li lik­ti sko­lin­ga kai ku­rioms tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Tai le­mia pi­ni­gų trū­ku­mas. „Y­ra daug tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rioms mo­ka­me mo­kes­čius, to­dėl šio­kios to­kios sko­los ga­li­mos. Ne­rei­kė­tų to dra­ma­ti­zuo­ti. Vi­sur jun­ta­mas lė­šų trū­ku­mas. For­muo­jant biu­dže­tą, ma­tyt, yra ki­tų pri­ori­te­tų“, – pa­žy­mė­jo jis.

L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, lai­ku mo­ka­mi na­rys­tės tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se mo­kes­čiai ro­do ša­lies pa­ti­ki­mu­mą. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, ne­di­de­lės ir ne­il­ga­lai­kės sko­los ne­tu­rė­tų ne­igia­mai at­si­liep­ti Lie­tu­vos įvaiz­džiui.

Na­rys­tė di­di­na pres­ti­žą

URM duo­me­ni­mis, Lie­tu­va da­ly­vau­ja be­veik 50 tarp­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir šim­tų įvai­rių tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo for­mų veik­lo­je. Tei­gia­ma, jog tai ne­at­sie­ja­ma bet ku­rios vals­ty­bės už­sie­nio po­li­ti­kos da­lis, taip pat – vie­nas es­mi­nių ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės ir sa­va­ran­kiš­ku­mo sim­bo­lių.

URM at­sto­vai aiš­ki­na, kad na­rys­tė tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se su­tei­kia Lie­tu­vai ga­li­my­bę da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se spren­džiant mū­sų pi­lie­čiams ir mū­sų vals­ty­bei ak­tua­lius klau­si­mus. „Ak­ty­vi ir nuo­sek­li Lie­tu­vos veik­la tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se di­di­na ša­lies ma­to­mu­mą ir pres­ti­žą, su­tei­kia pa­grin­do siek­ti bū­ti iš­rink­tiems į svar­biau­sias tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų struk­tū­ras bei ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie svar­biau­sių spren­di­mų pri­ėmi­mo“, – pa­brė­žė URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai.