Lietuvą užsienyje reprezentuoja ir aptriušę pastatai
Ke­lios mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės už­sie­ny­je įsi­kū­ru­sios ap­šiu­ru­siuo­se, sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čiuo­se pa­sta­tuo­se var­van­čiais sto­gais. Vy­riau­sy­bei ne­ran­dant pa­kan­ka­mai pi­ni­gų jų re­mon­tui, opo­zi­ci­ja pik­ti­na­si ne­tin­ka­mai tei­kia­mais mū­sų dip­lo­ma­ti­jos pri­ori­te­tais.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dų Mask­vo­je, Ry­go­je, Pra­ho­je pa­sta­tai se­niai pra­šo­si re­mon­to. Iki šiol mū­sų dip­lo­ma­ti­nei at­sto­vy­bei ne­pri­tai­ky­tos re­mon­tuo­ti­nos pa­tal­pos, esan­čios pres­ti­ži­niuo­se Blu­mens­tih­lio rū­muo­se Ro­mo­je, jas dar 2013 me­tais mū­sų ša­liai ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis per­lei­do Ita­li­ja.

Ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te Vy­riau­sy­bei ne­nu­ma­čius rei­kia­mų lė­šų ke­lioms am­ba­sa­doms at­nau­jin­ti, Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) nu­ro­dė pa­pil­do­mą su­mą pi­ni­gų su­ras­ti tik at­sto­vy­bės Mask­vo­je re­mon­tui.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė pasiūlymui, kad Vyriausybė surastų papildomų lėšų ambasados Maskvoje šiltinimo darbams.commons.wikimedia.org nuotrauka

Ne vi­sos am­ba­sa­dos pavyzdinės

Lie­tu­vai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so 16 dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių už­sie­ny­je pa­sta­tai, ku­rių ver­tė yra 92,4 mln. eu­rų. Kai ku­rių jų, pa­vyz­džiui, mū­sų ša­lies am­ba­sa­dų JAV, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Es­ti­jo­je, Ukrai­no­je, Len­ki­jo­je, ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Ka­zachs­tan­te, pa­tal­pų būk­lė yra pa­vyz­di­nė.

Kaip nu­ro­dė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM), ke­lios mū­sų ša­lies am­ba­sa­dos vei­kia pa­sta­tuo­se, ku­riuos rei­kia re­mon­tuo­ti. Dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Lat­vi­jo­je pa­sta­tą rei­kia ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti, ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti fa­sa­dų šil­ti­ni­mo dar­bus. Am­ba­sa­do­je Če­ki­jo­je at­lie­ka­mas sta­ti­nių būk­lės ty­ri­mas ir jos ver­ti­ni­mas, am­ba­sa­do­je Ru­si­jo­je vyk­do­mi pa­sta­tų komp­lek­so fa­sa­dų šil­ti­ni­mo dar­bai. „Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Ita­li­jo­je ren­gia­mas nau­jų am­ba­sa­dos pa­tal­pų tech­ni­nis pro­jek­tas“, – aiš­ki­no URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Ken­kia ša­lies įvaizdžiui

Mū­sų ša­lies am­ba­sa­dos Mask­vo­je pa­sta­tų komp­lek­sas, iš­ki­lęs 1978 me­tais, yra vie­nas la­biau­siai ap­leis­tų Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių už­sie­ny­je. „Am­ba­sa­dos pa­sta­tų tiek iš­orė, tiek vi­daus būk­lė ne­bea­ti­tin­ka nei funk­ci­nių, nei nau­jai ke­lia­mų griež­tes­nių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ir ken­kia Lie­tu­vos įvaiz­džiui. Nuo pat sta­ty­bos pra­džios jo­kie re­kons­truk­ci­jos dar­bai, iš­sky­rus kos­me­ti­nį re­mon­tą, ne­bu­vo vyk­do­mi“, – pa­žy­mi­ma mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jaus Mo­tu­zo raš­te Sei­mo URK.

Remontuotinos Lietuvos ambasados patalpos Romos centre.Prezidento kanceliarijos nuotraukos

Ne­pai­sant ap­verk­ti­nos pa­sta­tų būk­lės, ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te Vy­riau­sy­bė jų re­mon­tui nu­ma­tė ge­ro­kai ma­žiau pi­ni­gų, nei rei­kė­tų. Kaip tei­gė URM at­sto­vai, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ru­si­jo­je pa­sta­to re­kons­tra­vi­mas fi­nan­suo­ja­mas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos lė­šo­mis. Ki­tą­met bus įgy­ven­di­na­mi 8 in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tai, ku­riems skir­tas ri­bo­tas fi­nan­sa­vi­mas.

Gė­da prieš rusus

Rug­sė­jo mė­ne­sį pa­skel­bus kon­kur­są ir pa­si­ra­šius su­tar­tį, pra­dė­ti dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Mask­vo­je fa­sa­do šil­ti­ni­mo dar­bai. Šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bend­ra są­ma­ta – 2 mln. 349 tūkst. eu­rų. „URM 2016 me­tų pro­jek­te am­ba­sa­dos Mask­vo­je in­ves­ti­ci­jos pro­jek­tui nu­ma­ty­ta 328 tūkst. eu­rų. Kad am­ba­sa­dos pa­sta­tų komp­lek­so šil­ti­ni­mo dar­bai bū­tų įgy­ven­din­ti ki­tais me­tais, URM 2016 me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai pra­šy­tu­mė­me nu­ma­ty­ti 1 mln. eu­rų“, – nu­ro­do­ma R. Mo­tu­zo krei­pi­me­si į par­la­men­ta­rus.

Sei­mo BFK pri­ta­rė siū­ly­mui, kad Vy­riau­sy­bė su­ras­tų pa­pil­do­mų lė­šų am­ba­sa­dos Mask­vo­je šil­ti­ni­mo dar­bams. „Tai mū­sų vei­das prieš ru­sus, sa­kys, kad vi­sai nu­skur­dę tie lie­tu­viai“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras Bro­nius Bra­daus­kas. Am­ba­sa­dų Lat­vi­jo­je ir Če­ki­jo­je re­mon­tui pa­pil­do­mų lė­šų ieš­ko­ti ne­nu­ro­dy­ta.

Re­mon­tams iš­leis­ta per 7 mln. eurų

Remontuotinos Lietuvos ambasados patalpos Romos centre.Prezidento kanceliarijos nuotrauka

URM at­sto­vai pa­brė­žė, kad dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių pa­tal­pų būk­lė tu­ri įta­kos ša­lies įvaiz­džiui už­sie­ny­je. Esą, at­siž­vel­giant į ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą, sie­kia­ma, kad Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių pa­sta­tai ir pa­tal­pos bū­tų vi­siš­kai pri­tai­ky­tos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių funk­ci­joms vyk­dy­ti.

Nuo 2010 me­tų su­re­mon­tuo­tos ar re­kons­truo­tos Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės Eu­ro­pos Są­jun­go­je, mū­sų ša­lies am­ba­sa­dų Bal­ta­ru­si­jo­je, Če­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­si­jo­je, JAV, ge­ne­ra­li­nių kon­su­la­tų Ka­li­ning­ra­de, Ka­zachs­ta­ne, Niu­jor­ke pa­tal­pos. Dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių pa­sta­tų re­mon­tui ir re­kons­truk­ci­jai per še­še­rius me­tus iš­leis­ta apie 7,3 mln. eu­rų.

Trūks­ta racionalumo

Sei­mo URK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pa­tvir­ti­no, kad mū­sų am­ba­sa­dų Ru­si­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Če­ki­jo­je pa­sta­tų būk­lė yra la­bai pra­sta. Ry­go­je mū­sų am­ba­sa­da įsi­kū­rė bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio pa­tal­po­se, re­mon­tas at­lik­tas ne­ko­ky­biš­ko­mis me­džia­go­mis, per ke­lio­li­ka me­tų pra­kiu­ro sto­gas. Pra­ho­je am­ba­sa­da įsi­kū­ru­si pres­ti­ži­nė­je vie­to­je, ta­čiau at­sto­vy­bės pa­sta­to pa­ma­tai smen­ga, rei­kia lo­py­ti sto­gą. „Ve­da­me de­ry­bas dėl mū­sų nuo­sa­vy­bės įtei­si­ni­mo Ru­si­jo­je ir Ru­si­jos – Lie­tu­vo­je. Ru­sai juk ma­to, kad Mask­vos cen­tre tu­ri­me pa­sta­tus, ku­rie yra ap­še­pę ir ne­re­mon­tuo­ja­mi. Ar tai pri­de­da Lie­tu­vai pres­ti­žo? O pres­ti­žas po­li­ti­ko­je yra la­bai svar­bus“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

A. Ažu­ba­liui pik­ta, kad įstri­go ir mū­sų am­ba­sa­dos Ro­mo­je pa­tal­pų, per­duo­tų kaip kom­pen­sa­ci­ja už Ita­li­jos val­džios An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais so­vie­tams ati­duo­tą „Vil­la Li­tua­nia“ pa­sta­tą, įren­gi­mas. „Ga­vo­me pa­tal­pas, ir vis­kas su­sto­jo. Gal mums tos am­ba­sa­dos net ne­rei­kė­jo?“ – ste­bė­jo­si jis.

Pa­sak A. Ažu­ba­lio, tu­rint am­ba­sa­das už­sie­ny­je, pri­va­lu de­ra­mai pri­žiū­rė­ti ir at­nau­jin­ti pa­sta­tus, ku­riuo­se jos įsi­kū­ru­sios. Jo nuo­mo­ne, ši val­džia ne­tin­ka­mai tei­kia pri­ori­te­tus. Kon­ser­va­to­rius pri­mi­nė, kad prieš me­tus bu­vo įsteig­ta nau­ja mū­sų ša­lies am­ba­sa­da Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je. „Ne­ži­nau, ko­dėl ji bu­vo ati­da­ry­ta, ta­čiau tam bu­vo skir­ta apie 1,6 mln. eu­rų. Jei­gu šiuos pi­ni­gus bū­tu­me in­ves­ta­vę į am­ba­sa­dų re­mon­tą, bū­tu­me jas su­re­mon­ta­vę. Siū­liau am­ba­sa­dos ati­da­ry­mą ati­dė­ti me­tams, bet į tai ne­at­siž­velg­ta. Trūks­ta ra­cio­na­lu­mo, iš­ma­ny­mo“, – kons­ta­ta­vo A. Ažu­ba­lis.