Lietuva užima 13-ąją vietą ES skaitmeninės rinkos indekse
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­skel­bė 2016 m. skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės in­dek­so (DE­SI) re­zul­ta­tus.

Šis in­dek­sas – tai in­ter­ne­ti­nė prie­mo­nė, skir­ta ES vals­ty­bių na­rių pa­žan­gai, da­ro­mai ku­riant skait­me­ni­nę eko­no­mi­ką ir vi­suo­me­nę, įver­tin­ti. Jį su­da­ro ro­dik­liai, ku­riais įver­ti­na­mi 5 as­pek­tai: ga­li­my­bė nau­do­tis ry­šiu, žmo­giš­ka­sis ka­pi­ta­las, nau­do­ji­ma­sis in­ter­ne­tu, skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų in­teg­ra­ci­ja ir skait­me­ni­nės vie­šo­sios pa­slau­gos.

DE­SI rei­tin­guo­se pir­mą­sias vie­tas uži­ma Da­ni­ja, Ny­der­lan­dai, Šve­di­ja ir Suo­mi­ja. Ny­der­lan­dai, Es­ti­ja, Vo­kie­ti­ja, Mal­ta, Aus­tri­ja ir Por­tu­ga­li­ja au­ga grei­čiau­siai. Vi­sos ES re­zul­ta­tas, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, pa­ge­rė­jo – nuo 0,5 iki 0,52 (iš 1).

Lie­tu­va įver­tin­ta 0,55 ba­lo ir yra 13-a iš 28 ES vals­ty­bių na­rių (pra­ėju­siais me­tais bu­vo 11-a). Lie­tu­vos re­zul­ta­tai ge­res­ni už ES vi­dur­kį, ta­čiau pa­dė­tis ge­rė­jo lė­čiau nei vi­so­je ES. Lie­tu­va yra vie­na iš nau­jos kar­tos prie­igos die­gi­mo ly­de­rių. Spar­čiu (30 MBps ir dau­giau) pla­čia­juos­čiu ry­šiu ga­li nau­do­tis 98 % na­mų ūkių.Ta­čiau nau­do­ji­mo­si pla­čia­juos­čio ry­šio pa­slau­go­mis ly­gis iš­lie­ka pa­ly­gin­ti že­mas (60 % na­mų ūkių), o 1 iš 4 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nie­ka­da ne­si­nau­do­jo in­ter­ne­tu.

Ne­pai­sant kai ku­rių ge­rų skait­me­ni­nių vie­šų­jų pa­slau­gų die­gi­mo pa­vyz­džių, vis dar bū­ti­na at­vi­rų­jų duo­me­nų sri­ties pa­žan­ga.

Ty­ri­mas ro­do, kad 71 proc. (pa­ly­gin­ti su 62 proc. pra­ėju­siais me­tais) Eu­ro­pos na­mų ūkių tu­ri prie­igą prie spar­čio­jo (bent 30 Mbps) pla­čia­juos­čio ry­šio. Nors moks­lo, tech­no­lo­gi­jos ir ma­te­ma­ti­kos ab­sol­ven­tų ES šiek tiek pa­dau­gė­jo, be­veik pu­sė Eu­ro­pos gy­ven­to­jų (45 proc.) ne­tu­ri pa­grin­di­nių skait­me­ni­nių įgū­džių (ne­mo­ka nau­do­tis e. pa­štu ir re­da­ga­vi­mo prie­mo­nė­mis ar­ba įdieg­ti nau­jų prie­tai­sų). 65 proc. Eu­ro­pos in­ter­ne­to var­to­to­jų pre­kes ir pa­slau­gas per­ka in­ter­ne­tu, ta­čiau jas in­ter­ne­tu par­duo­da tik 16 proc. ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių, iš jų ma­žiau nei pu­sė (7,5 proc.) – ki­to­se ša­ly­se.