Lietuva Turkijai skirs 5 mln. eurų
Eu­ro­pos Są­jun­gai ban­dant spręs­ti mig­ran­tų kri­zę, Lie­tu­va pla­nuo­ja per­ves­ti 5,2 mln. eu­rų Tur­ki­jai, ku­ri ža­da pri­im­ti į Grai­ki­ją vyks­tan­čius ne­le­ga­lius mig­ran­tus.

Lie­tu­va šias lė­šas per­ves Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri ad­mi­nis­truos par­amą Tur­ki­jai, BNS in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

ES įsi­pa­rei­go­jo Tur­ki­jai skir­ti 3 mlrd. eu­rų par­amos šio­je ša­ly­je esan­tiems pa­bė­gė­liams. Vals­ty­bių na­rių dvi­ša­liai įna­šai su­da­rys 2 mlrd. eu­rų ir jie yra skai­čiuo­ja­mi pa­gal ša­lių eko­no­mi­kos dy­dį. Per­ve­di­mų gra­fi­kas šiuo me­tu de­ri­na­mas.

Šią sa­vai­tę Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me ES ly­de­riai pre­li­mi­na­riai su­ta­rė su Tur­ki­ja, kad ji pri­ims at­gal vi­sus ne­le­ga­lius mig­ran­tus, iš­si­lai­pi­nu­sius į Grai­ki­jo­je. An­ka­ra taip pat siū­lo, kad mai­nais į mig­ran­tus, iš­siun­čia­mus iš Grai­ki­jos, ES pri­im­tų ir pers­kirs­ty­tų sa­vo ša­ly­se tiek pat žmo­nių iš si­rų pa­bė­gė­lių sto­vyk­lų Tur­ki­jo­je.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą ti­ki­ma­si pri­im­ti Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je ko­vo 17 – 18 die­no­mis.

Tur­ki­ja yra pri­glau­du­si 2,7 mln. pa­bė­gė­lių, dau­giau ne­gu bet ku­ri ki­ta ša­lis iš jau pen­ke­rius me­tus pi­lie­ti­nio ka­ro kre­čia­mos kai­my­ni­nės Si­ri­jos. Ta­čiau ši ša­lis taip pat ta­po ke­lio­nės pra­džia šim­tams tūks­tan­čių mig­ran­tų į Va­ka­rų Eu­ro­pą.