Lietuva turės konsulatą Kalifornijoje
Nuo gruo­džio 15 die­nos Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV), Los An­dže­le, ke­ti­na­ma įsteig­ti nau­ją Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą. Jo iš­lai­ky­mas 2015-ai­siais vals­ty­bės ki­še­nei at­sieis 2,5 mln. li­tų.

Vy­riau­sy­bei pro­jek­tą dėl kon­su­la­to Ka­li­for­ni­jo­je stei­gi­mo tei­kia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM). Jos nuo­mo­ne, kon­su­la­to Los An­dže­le įstei­gi­mas tu­rė­tų po­zi­ty­vių eko­no­mi­nių, pre­ky­bi­nių ir kul­tū­ri­nių im­pli­ka­ci­jų, reikš­min­gai pri­si­dė­tų prie kon­su­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo ir skvar­bos di­di­ni­mo va­ka­ri­nė­se Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų te­ri­to­ri­jo­se, pa­dė­tų plė­to­ti kul­tū­ri­nius ry­šius su vie­tos bend­ruo­me­ne.

Los An­dže­las - tre­čias pa­sau­lio mies­tas (po Niu­jor­ko ir Hon­kon­go) pa­gal ja­me įsteig­tų ge­ne­ra­li­nių kon­su­la­tų skai­čių. Šiuo me­tu čia vei­kia dau­giau kaip 60 ge­ne­ra­li­nių kon­su­la­tų. Dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių JAV va­ka­rų pa­kran­tė­je yra įstei­gu­sios kon­su­la­tus. Juo­se dir­ba kar­je­ros dip­lo­ma­tai, ku­ruo­jan­tys eko­no­mi­nius, kul­tū­ri­nius ir kon­su­li­nius klau­si­mus. Šiuo me­tu at­sto­va­vi­mas Lie­tu­vai JAV yra su­telk­tas ry­ti­nė­je pa­kran­tė­je (Va­šing­to­ne, Niu­jor­ke) ir vi­du­rio va­ka­rų re­gio­ne (Či­ka­ga).

Los An­dže­las - an­tras pa­gal dy­dį ir pa­gal eko­no­mi­nę svar­bą JAV mies­tas. Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jos BVP su­da­ro 1,96 trln. JAV do­le­rių, tai – 13,1 proc. bend­ro JAV BVP. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, vien tik Los An­dže­le gy­ve­na dau­giau nei 10 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių ir lie­tu­viš­ką kil­mę tu­rin­čių ame­ri­kie­čių. JAV va­ka­rų pa­kran­tė­je yra svar­būs eko­no­mi­nio ir kul­tū­ri­nio ak­ty­vu­mo cen­trai – Los An­dže­las, Siet­las (su­telk­ti uni­ver­si­te­tai, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nės) ir San Fran­cis­kas (Si­li­cio slė­nis, bio­tech­no­lo­gi­jų ir bio­me­di­ci­nos cen­trai). Ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Ka­li­for­ni­jo­je pa­dė­tų veiks­min­giau at­sto­vau­ti Lie­tu­vos vers­lui va­ka­ri­nė­je JAV pa­kran­tė­je, taip pat jo­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sams, pa­dė­tų telk­ti lie­tu­vių bend­ruo­me­nę, už­megz­ti eko­no­mi­nius ry­šius su Ra­mio­jo van­de­ny­no re­gio­no vals­ti­jo­mis. Bai­gus de­ry­bas dėl vis­ką api­man­čio ir am­bi­cin­go Tran­sat­lan­ti­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų par­tne­rys­tės su­si­ta­ri­mo tarp ES ir JAV, bū­tų at­ver­ta JAV pre­kių, pa­slau­gų ir vie­šų­jų pir­ki­mų rin­ka, pa­nai­kin­ti ne­ta­ri­fi­niai pre­ky­bos bar­je­rai, su­kur­tos nau­jos pre­ky­bos tai­syk­lės – vi­sa tai at­ver­tų nau­jas ga­li­my­bes ES ša­lių, tarp jų ir Lie­tu­vos, vers­lui.

URM tei­gi­mu, ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to įstei­gi­mas Los An­dže­le pa­dė­tų veiks­min­giau teik­ti kon­su­li­nę pa­gal­bą ne tik Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jo­je, bet ir kai­my­ni­nė­se Va­šing­to­no, Ne­va­dos, Ore­go­no, Ari­zo­nos vals­ti­jo­se gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių pi­lie­čiams. Iš da­lies tai pa­dė­tų plės­ti kon­su­li­nį tink­lą į da­lį piet­va­ka­rių Ka­na­dos (pvz., vyk­ti pa­so keis­ti iš Van­ku­ve­rio į Ka­li­for­ni­ją yra ge­ro­kai pa­to­giau ir ar­čiau nei vyk­ti į Ota­vą). Nuo 2012 me­tų kas­met maž­daug treč­da­liu pa­di­dė­ja Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jo­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių skai­čius, ku­riems įvai­rias kon­su­li­nes pa­slau­gas per kon­su­li­nes mi­si­jas su­tei­kia ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Niu­jor­ke. 2013 m. kon­su­li­nių mi­si­jų Los An­dže­le, San Fran­cis­ke ir Siet­le me­tu bu­vo at­lik­ta dau­giau kaip 240 kon­su­li­nių veiks­mų. Tai su­da­ro 20 proc. vi­sų ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Niu­jor­ke at­lik­tų kon­su­li­nių veiks­mų. Taip pat dau­gė­ja va­ka­rų pa­kran­tė­je gy­ve­nan­čių par­eiš­kė­jų, be­si­krei­pian­čių dėl Šen­ge­no vi­zų. Pa­sak URM, rei­kia įver­tin­ti ir tai, kad šiuo me­tu dau­ge­lis Lie­tu­vos pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių Ka­li­for­ni­jo­je, ne­ati­dė­lio­ti­nais klau­si­mais pri­va­lo skris­ti į Niu­jor­ką (nes di­džio­ji da­lis do­ku­men­tų pri­ima­mi tik as­me­niš­kai), kas yra bran­gu, ne­pa­to­gu, ati­ma daug lai­ko. Įsteig­tas ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Los An­dže­le ap­tar­naus as­me­nis, gy­ve­nan­čius Ka­li­for­ni­jo­je, Ore­go­ne, Va­šing­to­ne, Ari­zo­no­je, Ju­to­je, Ne­va­do­je, Alias­ko­je ir Ha­va­juo­se.

Be įstai­gos va­do­vo ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo, kon­su­la­te tu­rė­tų dirb­ti pen­ki dar­buo­to­jai. URM skai­čia­vi­mais, Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­niam kon­su­la­tui Los An­dže­le įsteig­ti ir iš­lai­ky­ti 2015 me­tais rei­kė­tų apie 2,5 mln. li­tų. Tai bū­tų da­ro­ma iš URM 2015 me­tams su­pla­nuo­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.