Lietuva toliau finansuos lietuvių kilmės asmenų iš Krymo ir Ukrainos rytų perkėlimą
Vy­riau­sy­bė su­ta­rė, kad ne­sau­gio­se Ukrai­nos sri­ty­se gy­ve­nan­tys lie­tu­vių kil­mės as­me­nys per­kė­li­mo į Lie­tu­vą ga­lė­tų pra­šy­ti iki me­tų pa­bai­gos.

„Pui­kiai su­pras­da­mi esa­mą si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, esa­me pa­si­ry­žę to­liau rem­ti ir pa­lai­ky­ti šią vals­ty­bę. Ten gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams pri­va­lo­me už­ti­krin­ti ga­li­my­bę sau­giai grįž­ti į tė­vy­nę. Šian­die­nos si­tua­ci­ja Ukrai­no­je ro­do, kad to­kia pa­gal­ba jiems yra iš­ties rei­ka­lin­ga“, – Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Per­kel­ti­nų as­me­nų są­ra­šo pil­dy­mas pra­tęs­tas iki 2017 me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Vy­riau­sy­bė, tre­čia­die­nį pri­im­da­ma šį spren­di­mą, at­siž­vel­gė į tai, kad sau­gu­mo pa­dė­tis Kry­me, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se iki šiol ne­pa­ge­rė­jo. Juo­se iš­lie­ka ir su­dė­tin­ga hu­ma­ni­ta­ri­nė si­tua­ci­ja.

Šiais me­tais į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Ukrai­no­je dėl per­kė­li­mo krei­pė­si vie­na šei­ma. Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus iš vi­so į Lie­tu­vą iš Ukrai­nos per­kel­ta 140 as­me­nų (per­nai – 34, o 2015 me­tais – 106 as­me­nys).

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė 2015 me­tų lie­pos pa­bai­go­je. Į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čioms šei­mos iš Ukrai­nos už­ti­kri­na­mas lai­ki­nas būs­tas, so­cia­li­nės pa­šal­pos, lie­tu­vių kal­bos, pro­fe­si­niai mo­ky­mai.

Tuo­met skai­čiuo­ta, kad iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų, o ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių – apie 1,5 tūks­tan­čio.