Lietuva toliau bylinėsis su „Gazprom“
Lie­tu­va ke­ti­na to­liau by­li­nė­tis su Ru­si­jos du­jų kon­cer­nu „Gazp­rom“, sie­kiant anu­liuo­ti jai ne­pa­lan­kų Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mą dėl 1,4 mlrd. eu­rų ver­tės Vy­riau­sy­bės ieš­ki­nio dėl 2004–2012 me­tais per bran­giai pirk­tų ru­siš­kų gam­ti­nių du­jų.

Vy­riau­sy­bė rugp­jū­čio pa­bai­go­je įga­lio­jo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją kreip­tis į Šve­di­jos teis­mą, kad šis anu­liuo­tų 9 mln. eu­rų kai­na­vu­sį ar­bi­tra­žo spren­di­mą, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Ket­ve­rius me­tus tru­ku­sį Vy­riau­sy­bės ir „Gazp­rom“ gin­čą dėl maž­daug 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos už Lie­tu­vai tiek­tas du­jas nag­ri­nė­jęs Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas me­tų bir­že­lįio pa­bai­go­je pa­skel­bė ne­įž­vel­gęs Ru­si­jos bend­ro­vės kal­tės, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad „Gazp­rom“, tiek­da­mas du­jas Lie­tu­vai ir val­dy­da­mas „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jas, tu­rė­jo in­te­re­sų konf­lik­tą.

Ta­čiau ar­bi­tra­žo spren­di­mu Lie­tu­va ne­at­ga­vo pra­šy­tos 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos. Pa­sak Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, ar­bi­tra­žas ne­si­ry­žo įvar­dy­ti Lie­tu­vai pa­da­ry­tos ža­los dėl su­dė­tin­go įro­di­nė­ji­mo pro­ce­so bei duo­me­nų gau­sos ku­riai aps­kai­čiuo­ti pa­si­telk­ti eks­per­tai nau­do­jo su­dė­tin­gus eko­no­mi­nius mo­de­lius, ver­ti­nu­sius tei­sin­gą du­jų kai­nų ly­gį Lie­tu­vo­je bei al­ter­na­ty­vių ener­gi­jos iš­tek­lių kai­nų di­na­mi­ką.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, po šio spren­di­mo vie­nin­te­lė ga­li­my­bė to­liau gin­ti sa­vo in­te­re­sus – kreip­tis į Šve­di­jos teis­mą. Par­eiš­ki­mas jam tu­ri bū­ti pa­teik­tas iki rug­sė­jo 22 die­nos.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius bir­že­lio pa­bai­go­je tei­gė, kad ar­bi­tra­žo spren­di­mas ro­do, jog bu­vu­si val­džia pa­da­rė klai­dą, nes į ar­bi­tra­žą krei­pė­si pa­ti vals­ty­bė. Tuo me­tu bu­vęs prem­je­ras, kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, ku­riam va­do­vau­jant bu­vo ini­ci­juo­tas ieš­ki­nys prieš „Gazp­rom“, ap­kal­ti­no da­bar­ti­nę Vy­riau­sy­bę, kad ši ne­su­ge­bė­jo lai­mė­ti by­los.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis bir­že­lį tei­gė, kad Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas Lie­tu­vą nu­vy­lė. Jo tei­gi­mu, nė vie­na ša­lių ne­įro­dė sa­vo rei­ka­la­vi­mų ir ne­pa­tei­kė pa­kan­ka­mai pa­grįs­tų ar­gu­men­tų, o tai ro­do, kad by­la bu­vo la­bai su­dė­tin­ga. Kad by­la bu­vo per su­dė­tin­ga ar­bi­tra­žui, BNS tei­gė ir bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ar­vy­das Sek­mo­kas.

2004 me­tais įsi­gy­da­mas 34 proc. bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ ak­ci­jų, „Gazp­rom“ pri­va­ti­za­vi­mo su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­jo tiek­ti Lie­tu­vai du­jas už tei­sin­gą kai­ną, at­siž­vel­giant į ener­ge­ti­nių iš­tek­lių rin­ką Lie­tu­vo­je bei al­ter­na­ty­vaus ku­ro kai­nų di­na­mi­ką.

Ta­čiau nuo to lai­ko du­jų kai­nos for­mu­lė bu­vo ne kar­tą kei­čia­ma, ne­at­siž­vel­giant į „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jų pir­ki­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus bei są­ly­gas. Dėl to du­jų kai­na var­to­to­jams dra­ma­tiš­kai iš­au­go. Be to, 2010 me­tų pa­bai­go­je „Gazp­rom“ par­eiš­kė, kad du­jų kai­na bus su­ma­žin­ta Es­ti­jai ir Lat­vi­jai, bet ne Lie­tu­vai, nes pa­sta­ro­ji įgy­ven­di­na ES Tre­čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą.

And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė į Stok­hol­mo ar­bi­tra­žą krei­pė­si 2012 me­tų spa­lį.

2014 me­tais, „Lie­tu­vos du­joms“ pa­gra­si­nus nau­ju ar­bi­tra­žu, „Gazp­rom“ maž­daug 20 proc. su­ma­ži­no kai­ną už du­jas, įmo­nei tiek­tas bei tie­kia­mas 2013–2015 me­tais. 2014-ųjų sau­sį „Gazp­rom“ dar bu­vo „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­nin­kas, ta­čiau spren­di­mas dėl krei­pi­mo­si į ar­bi­tra­žą bu­vo pri­im­tas, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją (17,7 proc. ak­ci­jų) šiuo klau­si­mu pa­lai­kius di­džiau­siam įmo­nės ak­ci­nin­kui (38,9 proc.) – Vo­kie­ti­jos kon­cer­nui „E.ON“, ku­ris ne­tru­kus par­da­vė sa­vo ak­ci­jas vals­ty­bei, o juo pa­se­kė ir „Gazp­rom“.

„Lie­tu­vos du­jos“ ke­ti­no ini­ci­juo­ti nau­ją ar­bi­tra­žo pro­ce­są, sie­kiant su­ma­žin­ti du­jų kai­nas pa­gal 1999 me­tų gruo­džio 16 die­nos du­jų tie­ki­mo su­tar­tį su „Gazp­rom“, ku­ri vė­liau bu­vo ne kar­tą kei­čia­ma.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, bai­gu­si 3 me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl „Gazp­rom“ ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi kai ku­rio­se Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, 2015 me­tų ba­lan­dį par­eiš­kė, kad kon­cer­nas ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­są­ži­nin­gas du­jų kai­nas bei pikt­nau­džiau­ti pa­dė­ti­mi.

Ba­lan­džio pra­džio­je „Gazp­rom“ at­siė­mė ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą Jung­ti­nių Tau­tų UN­CIT­RAL ar­bi­tra­že dėl ES tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.