Lietuva tęs sužeistų Ukrainos karių gydymą
Lie­tu­va 50 per ka­rą Ry­tų Ukrai­no­je su­žeis­tų šios ša­lies ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jai pla­nuo­ja pri­im­ti ir ki­tais me­tais.

„Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma tęs­ti Ukrai­nos ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­mą. Sau­sio mė­ne­sį tu­rė­tų at­vyk­ti pir­mie­ji su­žeis­tie­ji, per me­tus vėl pla­nuo­ja­ma pri­im­ti 50 ka­rių“, – BNS sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė As­ta Gal­di­kai­tė.

Lap­kri­čio 24 die­ną į Lie­tu­vą at­vy­ko ke­tu­ri Ukrai­nos ka­riai, jų rea­bi­li­ta­ci­ja tę­sis iki gruo­džio 22 die­nos ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre Drus­ki­nin­kuo­se.

Taip įgy­ven­din­tas Ukrai­nos ir Lie­tu­vos su­si­ta­ri­mas per 2015 me­tus rea­bi­li­ta­ci­niam gy­dy­mui pri­im­ti 50 ka­rių. Tuo me­tu per­nai Lie­tu­va fi­nan­sa­vo 43 Ukrai­nos ka­rių ir ci­vi­lių gy­dy­mą.

Ka­ras tarp Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ir Ukrai­nos vy­riau­sy­bi­nių pa­jė­gų šios ša­lies ry­tuo­se tę­sia­si nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio.