Lietuva teiks psichosocialines paslaugas Rytų Ukrainos gyventojams
Lie­tu­vos eks­per­tų pa­stan­go­mis Ry­tų Ukrai­nos gy­ven­to­jai po įvyk­dy­tos re­for­mos gaus ko­ky­biš­kes­nes bei sau­ges­nes psi­cho­so­cia­li­nes pa­slau­gas.

Veik­lą po re­for­mos jau pra­dė­jo Dniep­ro­pe­trovs­ko ir Pol­ta­vos sri­čių nau­jai įsteig­ti psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trai, ku­riuo­se šiuo me­tu yra gy­do­mi an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos da­ly­viai bei ci­vi­liai. Cen­truo­se jiems tei­kia­ma įvai­ria­pu­sė psi­cho­so­cia­li­nė par­ama, gy­dy­mas.

Ry­tų Ukrai­nos spe­cia­lis­tai nau­ją veik­lą pra­dė­jo po sėk­min­gai įgy­ven­din­to Lie­tu­vos Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) pro­jek­to. Pa­grin­di­nis šio pro­jek­to tiks­las bu­vo pa­dė­ti re­for­muo­ti psi­cho­so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mą Ry­tų Ukrai­no­je, iden­ti­fi­kuo­jant pa­grin­di­nes prob­le­mas šių pa­slau­gų sri­ty­je ir per­tei­kiant Lie­tu­vos ge­rą­ją pa­tir­tį. Eks­per­tai iš Lie­tu­vos par­en­gė esa­mos si­tua­ci­jos ir psi­cho­so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo ga­li­my­bių kiek­vie­no­je sri­ty­je apž­val­gas, or­ga­ni­za­vo spe­cia­lis­tų te­mi­nius mo­ky­mus, ku­rių me­tu bu­vo ap­mo­ky­ti 30 Pol­ta­vos ir 35 Dnep­ro­pe­trovs­ko sri­čių spe­cia­lis­tai. Po mo­ky­mų spe­cia­lis­tams bu­vo tei­kia­mos pra­kti­nės eks­per­tų kon­sul­ta­ci­jos psi­cho­rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trų stei­gi­mo klau­si­mais. Nau­do­da­mie­si Lie­tu­vos eks­per­tų pa­tir­ti­mi Ukrai­nos sri­čių spe­cia­lis­tai ne tik ga­lės teik­ti aukš­tes­nės ko­ky­bės pa­slau­gas, bet ir per­duo­ti sa­vo pa­tir­tį ki­tiems.

Pro­jek­to eks­per­tai svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Ju­rui Po­že­lai per­da­vė Ukrai­nos val­džios at­sto­vų ir spe­cia­lis­tų pra­šy­mą tęs­ti šį pro­jek­tą.

„La­bai svar­bu, kad ukrai­nie­čiai ypa­tin­gai ge­rai įver­ti­no Lie­tu­vos pa­gal­bą. Ka­dan­gi jie no­rė­tų ir to­li­mes­nės pa­gal­bos jų ša­lies spe­cia­lis­tams, re­for­muo­jant psi­chi­kos svei­ka­tos sis­te­mą bei tę­siant psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sek­to­riaus pert­var­ką ki­to­se ša­lies sri­ty­se, bū­ti­nai svars­ty­si­me ga­li­my­bes“, – sa­kė mi­nis­tras J. Po­že­la.

Pro­jek­tas bu­vo fi­nan­suo­ja­mas Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir par­amos de­mo­kra­ti­jai prog­ra­mos lė­šo­mis. Vys­to­ma­sis bend­ra­dar­bia­vi­mas – tai vi­sų iš­si­vys­čiu­sių ša­lių ne­ats­ki­ria­ma už­sie­nio po­li­ti­kos da­lis, ku­ria sie­kia­ma tai­kos, ska­tin­ti eko­no­mi­nį au­gi­mą bei so­cia­li­nį sta­bi­lu­mą pa­sau­ly­je, ma­žin­ti skir­tu­mus tarp iš­si­vys­čiu­sių ir be­si­vys­tan­čių ša­lių bei in­teg­ruo­ti be­si­vys­tan­čias ša­lis į pa­sau­lio eko­no­mi­ką.