Lietuva teigia sutarusi su Vokietija dėl haubicų pirkimo
Ar­ti­le­ri­jos sis­te­mų san­do­rio kai­na ne­atsk­lei­džia­ma, bet mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai tei­gia, kad hau­bi­cos per­ka­mos „pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis“.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė As­ta Gal­di­kai­tė BNS in­for­ma­vo, kad kar­tu bus įsi­gy­ti ir ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no efek­ty­viai veik­lai už­ti­krin­ti rei­ka­lin­gi va­do­va­vi­mo ir ug­nies koor­di­na­vi­mo cen­trai, bū­ti­na lo­gis­ti­nės par­amos ir re­mon­to įran­ga.

Be pa­pil­do­mų kaš­tų Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nė Lie­tu­vai per­duos ke­tu­rias „Pzh2000“ sis­te­mas, ku­rios bus nau­do­ja­mos ka­rių ren­gi­mui ir mo­ky­mui, lo­gis­ti­niam ap­rū­pi­ni­mui ir re­mon­tui.

Pa­sak A.Gal­di­kai­tės, eks­per­tai taip pat su­ta­rė dėl ga­li­my­bės Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės Ar­ti­le­ri­jos mo­kyk­lo­je reng­ti Lie­tu­vos ar­ti­le­ri­jos ins­truk­to­rius.

Ki­tas su­si­ti­ki­mas šiuo klau­si­mu pla­nuo­ja­mas bir­že­lio vi­du­ry­je Vil­niu­je.

„Su­tar­tį dėl „Pzh2000“ pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ti dar šiais me­tais“, - BNS sa­kė A.Gal­di­kai­tė.

Lie­tu­vos ka­riš­kių tei­gi­mu, vo­kiš­kos ar­ti­le­ri­jos sis­te­mos la­bai pa­di­din­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ko­vi­nę ga­lią ir po­vei­kio at­stu­mą ug­ni­mi. To­kie pa­būk­lai ga­li šau­dy­ti nuo 40 iki 70 ki­lo­me­trų.

Vie­šė­da­ma Vo­kie­ti­jo­je Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja taip pat do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis įsi­gy­ti vo­kiš­kų šar­vuo­čių „Bo­xer“, nors dėl jų Vil­nius kol kas nė­ra ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dęs.

„Vis dar vyks­ta rin­kos ana­li­zė. Spren­di­mas dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų ga­min­to­jo ar mo­de­lio dar nė­ra pri­im­tas. Vi­zi­to Vo­kie­ti­jo­je me­tu vy­ko su­si­ti­ki­mas su kom­pa­ni­jos AR­TEC ir or­ga­ni­za­ci­jos OC­CAR at­sto­vais. Su­si­ti­ki­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su OC­CAR or­ga­ni­za­ci­jos vyk­do­mu BO­XER pro­jek­to mo­de­liu“, - BNS in­for­ma­vo KAM at­sto­vė.

De­mons­truo­da­ma NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus, Vo­kie­ti­ja šie­met į Lie­tu­vą ke­ti­na at­siųs­ti pra­ty­boms dau­giau kaip 500 ka­rių.