Lietuva tarsis su Baltarusija dėl naujo sienos perėjimo punkto
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį lei­do Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (URM) tar­tis su Bal­ta­ru­si­ja dėl šeš­to tarp­tau­ti­nio leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ke­lių sie­nos pe­rė­ji­mo punk­to ties Šums­ku.

URM tei­gia, kad su­si­ta­ri­mas su Bal­ta­ru­si­ja dėl sie­nos pe­rė­ji­mo punk­to įvyks ap­si­kei­tus dip­lo­ma­ti­nė­mis no­to­mis.

„Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja iš­siųs dip­lo­ma­ti­nę no­tą Bal­ta­ru­si­jai. Tarp­vy­riau­sy­bi­nio su­si­ta­ri­mo pa­kei­ti­mas įsi­ga­lios ga­vus Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sa­ko­mą­ją no­tą“, - tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re BNS.

Pa­kei­tus Šums­ko-Lo­šos sie­nos pe­rė­ji­mo punk­to sta­tu­są į tarp­tau­ti­nį, per jį ga­lės vyk­ti as­me­nys, ne­at­siž­vel­giant į jų pi­lie­ty­bę, taip pat leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ku­rių di­džiau­sia lei­džia­ma ma­sė ne­vir­ši­ja 3 500 ki­log­ra­mų, tu­rin­tys ne dau­giau kaip 8 sė­di­mą­sias vie­tas ke­lei­viams ir 1 sė­di­mą­ją vie­tą vai­ruo­to­jui, ir au­to­bu­sai, ne­at­siž­vel­giant į jų vals­ty­bę. Pa­kei­tus punk­to sta­tu­są, per jį ga­lės vyk­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai. Kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių eis­mas, kaip ir pre­kių bei kro­vi­nių ju­dė­ji­mas, per šį punk­tą ne­vy­ko ir ar­ti­miau­siu lai­ku ne­pla­nuo­ja­mas.

Da­bar Šums­ko-Lo­šos sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tas yra skir­tas vie­ti­niam su­si­sie­ki­mui. Per šį punk­tą lei­džia­ma vyk­ti as­me­nims, nuo­lat gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, se­niū­ni­jų ir gy­ven­vie­čių te­ri­to­ri­jo­se, Bal­ta­ru­si­jos kai­mų ir gy­ven­vie­čių de­pu­ta­tų ta­ry­bų gy­ven­vie­čių te­ri­to­ri­jo­se, esan­čio­se ša­lia Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės sie­nos bei trans­por­to prie­mo­nėms, re­gis­truo­toms Lie­tu­vo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra pen­ki tarp­tau­ti­niai au­to­mo­bi­lių ke­lių sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tai ir du, skir­ti ge­le­žin­ke­lių ke­liams.

Ša­ly­je vei­kia 11 au­to­mo­bi­lių ke­lių vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tų, ku­rie yra skir­ti vie­ti­niam su­si­sie­ki­mui.