Lietuva tarptautinėse rinkose skolinasi 1 mlrd. eurų
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se pra­dė­jo pla­tin­ti dvi ob­li­ga­ci­jų emi­si­jas – 10 ir 30 me­tų truk­mės. 30 me­tų ob­li­ga­ci­jas Lie­tu­va pla­ti­na pir­mą kar­tą.

„Dansk Bank“ vy­riau­sias eko­no­mis­tas Bal­ti­jos ša­lims Ro­kas Gra­jaus­kas BNS sa­kė, kad Lie­tu­va sie­kia pa­sis­ko­lin­ti iš vi­so 1 mlrd. eu­rų – 500 mln. eu­rų 10-čiai me­tų ir tiek pat – 30-čiai me­tų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­ci­jos apie pla­ti­na­mas ob­li­ga­ci­jas kol kas ne­ko­men­tuo­ja.

DNB ban­ko Įmo­nių fi­nan­sų ir sko­los ka­pi­ta­lo rin­kų va­do­vas Min­dau­gas Ma­tu­lai­tis BNS sa­kė, kad in­di­kuo­ja­mas 10 me­tų ob­li­ga­ci­jų emi­si­jos pa­ja­min­gu­mas yra apie 1,1–1,15 proc., o 30 me­tų – 2,2 pro­cen­to.

„Ma­tyt, stip­rus tei­gia­mas grįž­ta­ma­sis ry­šys iš in­ves­tuo­to­jų nu­lė­mė tai, kad Lie­tu­va nu­spren­dė pla­tin­ti 30-ies, o ne 20-ies me­tų emi­si­ją, kaip bu­vo skelb­ta iš pra­džių“, – tvir­ti­no M.Ma­tu­lai­tis, dar ba­lan­džio vi­du­ry­je BNS prog­no­za­vęs, kad Lie­tu­va ga­li ban­dy­ti pa­sis­ko­lin­ti 30 me­tų ter­mi­nui.

Pa­sak DNB ban­ko ana­li­ti­ko, siū­lo­mas in­di­ka­ty­vus 10 me­tų ob­li­ga­ci­jų emi­si­jos pa­ja­min­gu­mas (maž­daug 30–35 ba­zi­niai punk­tai virš ati­tin­ka­mo lai­ko­tar­pio EUR IRS) su­tei­kia pa­kan­ka­mai ne­di­de­lę – maž­daug 5–10 ba­zi­nių punk­tų pre­mi­ją virš an­tri­nės rin­kos ko­ti­ruo­čių. Šiuo me­tu 2026 me­tų iš­per­ka­mos Lie­tu­vos ob­li­ga­ci­jos an­tri­nė­je rin­ko­je ko­ti­ruo­ja­si 1 proc. ly­gy­je, ar­ba maž­daug 27–29 ba­zi­niai punk­tai virš ati­tin­ka­mo lai­ko­tar­pio EUR IRS (pa­lū­ka­nų nor­mų ap­si­kei­ti­mo san­do­rio).

Tuo me­tu siū­lo­mas in­di­ka­ty­vus 30 me­tų emi­si­jos pa­ja­min­gu­mas (apie 75 ba­zi­niai punk­tai virš to­kios truk­mės EUR IRS) duo­da apie 7 ba­zi­nių punk­tų pre­mi­ją virš anks­čiau šie­met iš­pla­tin­tų, 2047 me­tais iš­per­ka­mų Lat­vi­jos ob­li­ga­ci­jų, ku­rių pa­ja­min­gu­mas an­tri­nė­je rin­ko­je šiuo me­tu su­da­ro 2,13 proc., ar­ba maž­daug 69 ba­zi­niai punk­tai virš ati­tin­ka­mo lai­ko­tar­pio EUR IRS.

„Ti­kė­ti­na, jog įver­ti­nus par­aiš­kų kny­gos dy­dį, ga­lu­ti­nis emi­si­jų pa­ja­min­gu­mas bus nu­sta­ty­tas apa­ti­nė­je in­di­kuo­ja­mo rė­žio ri­bo­se ar že­miau jo“, – prog­no­za­vo M.Ma­tu­lai­tis.

Ob­li­ga­ci­jų pla­ti­ni­mui nu­sam­dy­ti „BNP Par­ibas“ ir „JP Mor­gan“ ban­kai.

Lie­tu­va šie­met ke­ti­na pa­sis­ko­lin­ti apie 3,1 mlrd. eu­rų, iš ku­rių apie 1,75 mlrd. eu­rų – už­sie­nio rin­ko­je. Di­džiau­sia lė­šų da­lis – apie 2,7 mlrd. eu­rų – bus skir­ta anks­tes­nei sko­lai grą­žin­ti, įskai­tant ir nu­ma­to­mą su­kaup­ti lė­šų re­zer­vą 2018-ųjų va­sa­rį iš­per­ka­mai 1,4 mlrd. eu­rų ver­tės eu­roob­li­ga­ci­jų emi­si­jai.

Pa­sku­ti­nį kar­tą tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se Lie­tu­va sko­li­no­si per­nai rug­sė­jį. Tuo­met bu­vo iš­pla­tin­ta 450 mln. eu­rų no­mi­na­lios ver­tės ob­li­ga­ci­jų, ku­rios pa­pil­dė 2015 me­tais iš­leis­tą 20 me­tų truk­mės emi­si­ją, už ku­rią mo­ka­mos 2,125 proc. me­ti­nės pa­lū­ka­nos. Pa­pil­do­mos ob­li­ga­ci­jos iš­pla­tin­tos 1,132 proc. pel­nin­gu­mu, o iš­lei­di­mo kai­na bu­vo ly­gi 116,955 proc. jų no­mi­na­lio­sios ver­tės.

Tarp­tau­ti­nė kre­di­to rei­tin­gų agen­tū­ra „Fitch Ra­tings“ yra su­tei­ku­si Lie­tu­vai il­ga­lai­kio sko­li­ni­mo­si rei­tin­gą A– su sta­bi­lia pers­pek­ty­va, „Stan­dard & Poor's“ – taip pat il­ga­lai­kio sko­li­ni­mo­si rei­tin­gą A– su sta­bi­lia pers­pek­ty­va, „Moo­dy‘s“ – il­ga­lai­kio sko­li­ni­mo­si rei­tin­gą A3 su sta­bi­lia pers­pek­ty­va.