Lietuva – tarp mažiausiai užsienio piliečių turinčių ES valstybių
Lie­tu­va iš­lie­ka tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių, kur už­sie­nio pi­lie­čiai ne­su­da­ro nė pro­cen­to, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Nau­jau­siais Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos agen­tū­ros duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai su­da­ro 0,8 proc. nuo vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų – to­kie pat ro­dik­liai fik­suo­ja­mi ir Kroa­ti­jo­je bei Bul­ga­ri­jo­je. Lie­tu­vą len­kia tik Len­ki­ja ir Ru­mu­ni­ja, kur už­sie­nio pi­lie­čiai su­da­ro ati­tin­ka­mai 0,3 ir 0,4 pro­cen­to.

Bend­ras už­sie­nio pi­lie­čių vi­dur­kis vi­so­je ES sie­kia 6,7 pro­cen­to.

Dau­giau­sia už­sie­nio pi­lie­čių gy­ve­na Liuk­sem­bur­ge (per 45 proc.), Kip­re (19,5 proc.) taip pat Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je – abie­jo­se Lie­tu­vos kai­my­nė­se ša­lies pi­lie­ty­bės ne­tu­rin­tys gy­ven­to­jai su­da­ro apie 15 pro­cen­tų. 10 proc. už­sie­nie­čių ri­bą ne­žy­miai per­žen­gia ir Aus­tri­ja, Ai­ri­ja, Bel­gi­ja bei Is­pa­ni­ja.

Anot Eu­ros­ta­to, Lie­tu­vo­je di­džiau­sią da­lį gy­ve­nan­čių už­sie­nie­čių su­da­ro Ru­si­jos (10,3 tūkst.), Bal­ta­ru­si­jos (2,3 tūkst.), Ukrai­nos (2,4 tūkst.), Len­ki­jos (1,2 tūkst.) ir Lat­vi­jos ( apie 650) pi­lie­čiai.

Skel­bia­ma, jog Lat­vi­jo­je tarp ne­tu­rin­čių ša­lies pi­lie­ty­bės yra apie 250 tūkst. va­di­na­mų­jų „ne­pi­lie­čių“, dau­giau­sia – ru­sa­kal­bių, Es­ti­jo­je di­džiau­sią da­lį – apie 90 tūkst. ki­tą pi­lie­ty­bę tu­rin­čių gy­ven­to­jų su­da­ro Ru­si­jos pi­lie­čiai.

Di­džiau­sia Lie­tu­vos pi­lie­čių dias­po­ra iš­lie­ka Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Ai­ri­jo­je – ati­tin­ka­mai 163 ir 36 tūks­tan­čiai. Bri­ta­ni­jo­je Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė pa­gal daž­nu­mą tarp už­sie­nie­čių yra penk­ta, Ai­ri­jo­je – tre­čia, kaip ir Lat­vi­jo­je, kur Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 3 tūks­tan­čius.