Lietuva – tarp girčiausių šalių pasaulyje
Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­nys dar kar­tą pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos, kaip vie­nos iš dau­giau­siai al­ko­ho­lio pa­sau­ly­je su­var­to­jan­čios ša­lies, sta­tu­są. Pa­gal šį ro­dik­lį uži­ma­me tre­čią­ją vie­tą pa­sau­ly­je, pra­lenk­da­mi Ru­si­ją.

Kaip ra­šo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos dien­raš­tis „The Te­leg­raph“, PSO skai­čia­vi­mais dau­giau­siai al­ko­ho­lio per me­tus (skai­čiuo­jant vy­res­nių kaip 15 me­tų as­me­nų al­ko­ho­lio var­to­ji­mą) iš­ge­ria­ma Bal­ta­ru­si­jo­je. Kai­my­ni­nė­je ša­ly­je per me­tus vie­nas gy­ven­to­jas su­var­to­ja 17,5 li­tro gry­no­jo al­ko­ho­lio ar­ba apie 179 bu­te­lių vy­no.

To­liau ri­kiuo­ja­si Mol­do­va ir Lie­tu­va. Vie­nas mū­sų ša­lies gy­ven­to­jas per me­tus iš­ge­ria apie 15,4 li­tro gry­no­jo al­ko­ho­lio. Ket­vir­to­je vie­to­je – Ru­si­ja. Šio­je ša­ly­je kas­met vie­nas gy­ven­to­jas vi­du­ti­niš­kai iš­ge­ria per 15 li­trų gry­no­jo al­ko­ho­lio, kas ly­gu 155 bu­te­liams vy­no ar­ba 1,5 tūkst. tau­re­lių deg­ti­nės.

Į dau­giau­siai iš­ge­rian­čių vals­ty­bių de­šim­tu­ką taip pat pa­ten­ka ki­tos bu­vu­sio ko­mu­nis­ti­nio blo­ko ša­lys: Ru­mu­ni­ja, Ukrai­na, Veng­ri­ja, Če­ki­ja ir Slo­va­ki­ja. Vie­nin­te­lė iš Va­ka­rų vals­ty­bių – sep­tin­to­je vie­to­je at­si­dū­ru­si An­do­ra, kur per me­tus vie­nas gy­ven­to­jas vi­du­ti­niš­kai iš­ge­ria 13,8 li­tro gry­no­jo al­ko­ho­lio.

Di­džiau­sių abs­ti­nen­tų ša­lys? Mu­sul­mo­nų kraš­tai, kur al­ko­ho­lio var­to­ji­mas yra drau­džia­mas ar­ba griež­tai ri­bo­ja­mas. Tarp to­kių vals­ty­bių – Pa­kis­ta­nas, Mau­ri­ta­ni­ja, Li­bi­ja, Ku­vei­tas, kur sta­tis­ti­nis pi­lie­tis per me­tus iš­ge­ria tik 100 ml gry­no­jo al­ko­ho­lio – maž­daug bu­te­lį vy­no.