Lietuva taps prestižinių mugių viešnia
Ar­ti­miau­siais me­tais mū­sų ša­lis vieš­nios tei­sė­mis pla­nuo­ja da­ly­vau­ti pres­ti­ži­nė­se Leip­ci­go ir Lon­do­no kny­gų mu­gė­se. Skai­čiuo­ja­ma, kad tam pri­reiks apie 1,2 mln. eu­rų.

Ko­vo pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je vie­šė­jęs kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą dėl Lie­tu­vos, kaip pa­grin­di­nės vieš­nios Leip­ci­go kny­gų mu­gė­je 2017 me­tais. Ki­tą­met ti­ki­ma­si pa­siek­ti ga­lu­ti­nį su­si­ta­ri­mą ir dėl mū­sų ša­lies kar­tu su Lat­vi­ja bei Es­ti­ja da­ly­va­vi­mo 2018 me­tų Lon­do­no kny­gų mu­gė­je.

Ti­ki­ma­si, kad da­ly­va­vi­mas reikš­min­guo­se ren­gi­niuo­se pa­ska­tins lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ver­ti­mą į vo­kie­čių ir ang­lų kal­bas, už­sie­nio lei­dė­jų su­si­do­mė­ji­mą mū­sų au­to­rių kū­ry­ba ir taip leis mū­sų ša­lį pri­sta­ty­ti pla­tes­nei au­di­to­ri­jai.

Kurs įdo­mius na­ra­ty­vus

Kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad Leip­ci­go kny­gų mu­gė – vi­suo­me­nei at­vi­ras ren­gi­nys, jo­je bei mu­gę ly­din­čia­me fes­ti­va­ly­je „Leip­zig liest“ („Leip­ci­gas skai­to“) ap­si­lan­ko dau­giau nei 175 tūkst. lan­ky­to­jų, 53 tūkst. jų mu­gė­je lan­ko­si vers­lo rei­ka­lais, 29 tūkst. yra pe­da­go­gai - mo­ky­to­jai, dės­ty­to­jai. „Vi­si šie sluoks­niai yra mū­sų tiks­li­nė au­di­to­ri­ja sie­kiant ją su­pa­žin­din­ti su šiuo­lai­ki­ne Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ra ir kul­tū­ra. To­kie di­des­ni pro­jek­tai taip pat su­tei­kia ga­li­my­bę su­telk­ti pa­jė­gas įdo­mes­niems na­ra­ty­vams apie Lie­tu­vą kur­ti ir skleis­ti“, - aiš­ki­no ji.

Pa­na­šių tiks­lų sie­kia­ma ir Lon­do­no kny­gų mu­gė­je. D. Ven­ce­vi­čie­nės tei­gi­mu, ver­ti­mai į ang­lų kal­bą itin svar­būs pa­sie­kiant ne tik Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, bet ir pla­tes­nę tarp­tau­ti­nę au­di­to­ri­ją. De­ja, jų tu­ri­me ne tiek daug, di­džio­ji da­lis jų iš­leis­ta JAV. „Pa­siek­ti ang­la­kal­bę rin­ką - ne­leng­va už­duo­tis, iš la­biau su­telk­to pri­sis­ta­ty­mo ti­ki­mės di­des­nio šios ša­lies lei­dė­jų, ki­tų lei­dy­bos pro­fe­sio­na­lų ir skai­tan­čios pub­li­kos dė­me­sio Lie­tu­vos kul­tū­rai. 2018 me­tais taip pat švę­si­me vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių mo­der­nio­sios is­to­ri­jos 100-me­tį, tad šis pro­jek­tas bus vie­nas svar­bes­nių tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pri­sis­ta­ty­mo už­sie­nio au­di­to­ri­jai pro­jek­tų, juo ban­dy­si­me siek­ti ir bend­rų tiks­lų – bū­ti ma­to­mi ir gir­di­mi, kal­bė­ti apie mū­sų vals­ty­bių is­to­ri­ją, da­bar­tį ir at­ei­tį“, - pa­žy­mė­jo ji.

Pri­sta­tys kū­rė­jus ir paveldą

Leip­ci­go ir Lon­do­no kny­gų mu­gė­se ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kū­rė­jus, ver­tė­jus, ilius­truo­to­jus, kny­gos me­ną, nau­jau­sius tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus, su­si­ju­sius su elek­tro­ni­ne kny­ga, edu­ka­ci­nę li­te­ra­tū­rą, taip pat šiuo­lai­ki­nį me­ną, kul­tū­ros pa­vel­dą, is­to­ri­ją.

Pa­sak D. Ven­ce­vi­čie­nės, da­ly­va­vi­mas to­kiuo­se ren­gi­niuo­se kaip Leip­ci­go ir Lon­do­no kny­gų mu­gės su­tei­kia ga­li­my­bę reikš­min­ges­niam mū­sų li­te­ra­tū­ros ir kul­tū­ros pos­tū­miui į už­sie­nio rin­kas, sie­kiant il­ga­lai­kio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir rea­laus eks­por­to. Be to, ap­gal­vo­tai nau­do­jan­tis šios veik­los re­zul­ta­tais ga­li­ma siek­ti pla­tes­nio Lie­tu­vos, kaip kū­ry­bin­gos ša­lies, pri­sta­ty­mo.

D. Ven­ce­vi­čie­nė sa­kė, kad pa­pras­tai to­kiems pro­jek­tams ga­li­ma pla­nuo­ti pro­fe­sio­na­les­nę ir la­biau ap­gal­vo­tą vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­ją, lei­dy­bos pro­fe­sio­na­lų, žur­na­lis­tų vi­zi­tus, il­ga­lai­kes kū­ry­bi­nes re­zi­den­ci­jas, tai pa­pras­tai tu­ri itin po­zi­ty­vų efek­tą sklei­džiant ži­nią apie Lie­tu­vą. „Ši ži­nia yra grin­džia­ma įdo­mes­niais rea­liais pa­sa­ko­ji­mais, o ne tuš­čiais šū­kiais. Tai, mū­sų ma­ny­mu, yra la­bai svar­bu, ir kul­tū­ra, sie­kiant įdo­miai ir pra­smin­gai pri­sta­ty­ti ša­lį, yra svar­biau­sia. To­kių di­des­nių pri­sis­ta­ty­mų me­tu iš­leis­ti lei­di­niai tam­pa svar­bia in­for­ma­ci­ne me­džia­ga apie mū­sų ša­lies kul­tū­rą, li­te­ra­tū­rą ir per­žen­gia kon­kre­taus pro­jek­to ri­bas“, - ti­ki­no ji.

Ryš­kiau­sias pri­sis­ta­ty­mas – Frankfurte

D. Ven­ce­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vos pri­sis­ta­ty­mo šio­se kny­gų mu­gė­se ko­ky­bė, įvai­ro­vė, ma­to­mu­mas pri­klau­sys nuo biu­dže­to, ku­rį bus su­ge­bė­ta pri­trauk­ti šiems pro­jek­tams bei ra­cio­na­laus lė­šų pa­nau­do­ji­mo. Da­ly­va­vi­mui Leip­ci­go ir Lon­do­no kny­gų mu­gė­se pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti ir Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių lė­šų, iš ku­rių re­mia­mos įmo­nių eks­por­to bei Lie­tu­vos tu­riz­mo ga­li­my­bių pri­sta­ty­mo veik­los. „Kal­ba­me ne apie pa­pil­do­mus re­sur­sus, bet apie esa­mų re­sur­sų tel­ki­mą tam ti­kriems tiks­lams pa­siek­ti. Abiem pro­jek­tams ti­ki­mės su­kaup­ti apie 1,2 mln. eu­rų“, - sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

Lie­tu­va jau ne kar­tą vieš­nios tei­sė­mis yra da­ly­va­vu­si įvai­rio­se pres­ti­ži­nė­se kny­gų mu­gė­se. Vie­nas pir­mų­jų ir ryš­kiau­sių pri­sis­ta­ty­mų įvy­ko Frank­fur­to kny­gų mu­gė­je 2002 me­tais. „Tai bu­vo pa­vyz­di­nis ir iki šiol ne­pra­lenk­tas Lie­tu­vos pri­sta­ty­mo pro­jek­tas, į ku­rį in­ves­tuo­ta dau­giau nei 4 mln. li­tų. Ta­čiau šis pro­jek­tas su­ge­ne­ra­vo di­džiu­lį kie­kį po­zi­ty­vių ži­niask­lai­dos at­si­lie­pi­mų apie Lie­tu­vą, li­te­ra­tū­ros lei­di­mų, ly­din­čių kul­tū­ros pro­jek­tų bei lei­di­nių, ku­riuos nau­do­ja­me dar ir šian­dien“, - pa­sa­ko­jo D. Ven­ce­vi­čie­nė.

Taip pat mū­sų ša­lis vieš­nios tei­sė­mis yra da­ly­va­vu­si Ge­te­bor­go (Šve­di­ja), Tu­ri­no (Ita­li­ja), Je­ru­za­lės (Iz­rae­lis), Bo­lo­ni­jos (Ita­li­ja) kny­gų mu­gė­se.

No­ri tap­ti pa­sau­lio kny­gų sostine

Dėl da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te – Pa­sau­lio kny­gų sos­ti­nės 2018 me­tais prog­ra­mo­je – svars­to Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Me­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Dai­va Sa­vic­kie­nė tei­gė, kad kol kas tai tė­ra min­tis. Ar jai pri­tar­ti, svars­tys nau­jo­ji sos­ti­nės val­džia.

Anot D. Sa­vic­kie­nės, Vil­niui pel­ny­ti Pa­sau­lio kny­gų sos­ti­nės 2018-ai­siais sta­tu­są bū­tų la­bai svar­bu ir pra­smin­ga, nes tais me­tais bus mi­ni­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis. Tie­sa, Vil­nius jau du­syk tei­kė par­aiš­kas dėl šio sta­tu­so 2014 ir 2016 me­tais su­tei­ki­mo, ta­čiau UNES­CO jo ne­sky­rė.

Pa­sau­lio kny­gų sos­ti­nė – tai sta­tu­sas, ku­rį Jung­ti­nių Tau­tų Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­ja (UNES­CO) kar­tu su Tarp­tau­ti­ne lei­dė­jų aso­cia­ci­ja vie­niems me­tams su­tei­kia kon­kur­so tvar­ka at­rink­tam pa­sau­lio did­mies­čiui. Iki šiol toks ti­tu­las su­teik­tas 14 mies­tų, tarp jų - Mad­ri­das (Is­pa­ni­ja, 2001 m.), Nau­ja­sis De­lis (In­di­ja, 2003 m.), Bo­go­ta (Ko­lum­bi­ja, 2007 m.), Bei­ru­tas (Li­ba­nas, 2009 m.), Je­re­va­nas (Ar­mė­ni­ja, 2012 m.), Ban­ko­kas (Tai­lan­das, 2013 m.), Port Har­kor­tas (Ni­ge­ri­ja, 2014 m.).