Lietuva tapo Čečėnijoje persekiojamų gėjų užuovėja
Če­čė­ni­jo­je per­se­kio­ja­mi gė­jai ra­do prie­globs­tį Lie­tu­vo­je – už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius BNS tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no, kad į Lie­tu­vą at­vy­ko du rep­re­si­jas pa­ty­rę as­me­nys.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad esa­me iš­da­vę vi­zas dviem at­vy­ku­siems iš Če­čė­ni­jos, ku­rie pa­ty­rė per­se­kio­ji­mą dėl sa­vo sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius apie šių žmo­nių at­vy­ki­mo ap­lin­ky­bes dau­giau de­ta­lių ne­pa­tei­kė. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va yra tarp pir­mų­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je, pri­ėmu­sio­je per­se­kio­ja­mus gė­jus, ir koor­di­nuo­ja šiuos veiks­mus su są­jun­gi­nin­kais Va­ka­ruo­se.

„Mes nuo­sek­liai šiuos klau­si­mus kė­lė­me tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos for­ma­te, tiek Eu­ro­pos Ta­ry­bos par­la­men­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se dėl ga­li­my­bės pa­dė­ti ir, jei rei­kia, su­teik­ti prie­globs­tį. Sa­vo veiks­mus de­ri­na­me su są­jun­gi­nin­kais, nes da­ly­vau­ja ir ki­tos ša­lys“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Ru­si­jos lai­kraš­tis „No­va­ja Ga­ze­ta“ ko­vo mė­ne­sį pra­ne­šė, kad per koor­di­nuo­tą kam­pa­ni­ją Če­čė­ni­jo­je bu­vo su­lai­ky­ta dau­giau kaip 100 vy­rų, trys iš jų bu­vo nu­žu­dy­ti. Anot lai­kraš­čio, vie­tos val­džia ra­gi­no žmo­nes žu­dy­ti sa­vo šei­mos na­rius gė­jus.

Krem­liui iš­ti­ki­mas Če­čė­ni­jos va­do­vas Ram­za­nas Ka­dy­ro­vas to­kius kal­ti­ni­mus pa­nei­gė. Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas sa­kė nu­ro­dęs tei­sė­sau­gai pa­ti­krin­ti pra­ne­ši­mus.