Lietuva suteikė prieglobstį Rusijos ieškomai opozicionierei
Krem­liaus ieš­ko­ma Ru­si­jos opo­zi­cio­nie­rė Iri­na Kal­my­ko­va ga­vo prie­globs­tį Lie­tu­vo­je.

Ket­vir­ta­die­nį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­ten­ki­no jos pra­šy­mą su­teik­ti pa­bė­gė­lės sta­tu­są, BNS pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Ru­si­jo­je I.Kal­my­ko­va kal­ti­na­ma ne­vien­kar­ti­niu vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mu ir ne­tei­sė­tų pro­tes­to ak­ci­jų ren­gi­mu, pra­ne­še Ru­si­jos ži­niask­lai­da.

Šių me­tų va­sa­rį Mask­vos teis­mas pa­skel­bė šios Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ti­kės pa­ieš­ką ša­ly­je, o ko­vą – ir tarp­tau­ti­nę pa­ieš­ką per In­ter­po­lą.

Anot Ru­si­jos ži­niask­lai­dos, I.Kal­my­ko­va ži­no­ma gat­vės pro­tes­tų ren­gė­ja Mask­vo­je, ji ne kar­tą pro­tes­ta­vo prieš ka­rą Ukrai­no­je, yra ren­gu­si ba­do ak­ci­jas, per­nai sau­sį bu­vo su­lai­ky­ta, kai drau­ge su ki­tais ak­ty­vis­tai prie Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FST) pa­sta­to iš­sklei­dė pla­ka­tą „Lais­vę po­li­ti­niams ka­li­niams“ ir skan­da­vo „Lais­vę Na­dež­dai Sav­čen­ko“.

Iš Ru­si­jos su pa­aug­liu sū­nu­mi ji iš­vy­ko šių me­tų pra­džio­je, bai­min­da­ma­si įka­li­ni­mo.