Lietuva susitikime su Baltarusija kels klausimus dėl Astravo AE saugos
Bir­že­lio 21–22 die­no­mis Vil­niu­je vyks dvi­ša­lis Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eks­per­tų su­si­ti­ki­mas, skir­tas ap­tar­ti Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) klau­si­mus.

Su­si­ti­ki­me Lie­tu­va kels klau­si­mus dėl As­tra­vo AE aikš­te­lės par­in­ki­mo ir įver­ti­ni­mo, AE sau­gos už­ti­kri­ni­mo, ga­li­mo at­omi­nės elek­tri­nės po­vei­kio Lie­tu­vos ap­lin­kai ir gy­ven­to­jams. Į šiuos klau­si­mus Bal­ta­ru­si­ja vis dar ne­pa­tei­kia at­sa­ky­mų, to­dėl to­les­nis pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą. As­tra­vo AE yra sta­to­ma tik 40 km nuo Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus. Lie­tu­va yra ša­lis, in­ci­den­to at­ve­ju pa­tir­sian­ti di­džiau­sią po­vei­kį, to­dėl yra ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai, kad įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą bū­tų griež­tai lai­ko­ma­si tarp­tau­ti­nių bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos pra­šo pa­teik­ti ty­ri­mais par­em­tus duo­me­nis bei at­sa­ky­mus į klau­si­mus: ko­dėl AE sta­ty­bai bu­vo pa­si­rink­ta aikš­te­lė vos 40 km nu­to­lu­si nuo Vil­niaus, ko­dėl ne­at­siž­vel­gia­ma į tai, kad Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos yra iden­ti­fi­ka­vu­sios rim­tų trū­ku­mų aikš­te­lės seis­mi­niuo­se ir geo­lo­gi­niuo­se ty­ri­muo­se, kaip AE au­ši­ni­mui bus nau­do­ja­mas Ne­ries upės van­duo ir kaip bus už­ti­krin­tas ne­per­trau­kia­mas jo tie­ki­mas (ypač at­siž­vel­giant į tai, kad upė yra apy­tiks­liai 55–65 me­trais že­miau nei sta­to­mi įren­gi­niai), kaip tai pa­veiks Ne­ries eko­sis­te­mą ir ge­ria­mą van­de­nį, ar AE reak­to­riai bus pa­jė­gūs at­lai­ky­ti ko­mer­ci­nio lėk­tu­vo kri­ti­mą, kaip bus už­ti­krin­ta Bal­ta­ru­si­jos re­gu­lia­to­riaus kom­pe­ten­ci­ja ir ne­prik­lau­so­mu­mas, ko­kį po­vei­kį As­tra­vo AE eksp­loa­ta­ci­ja nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis ir in­ci­den­tų at­ve­ju ga­li tu­rė­ti Lie­tu­vos ap­lin­kai ir gy­ven­to­jams, kaip bus tvar­ko­mos ra­dioak­ty­vios at­lie­kos ir pa­nau­do­tas ku­ras.

Lie­tu­va šiuos klau­si­mus ke­lia jau 7 me­tus, nuo ta­da, kai 2009 me­tų­rugp­jū­čio mė­ne­sį Bal­ta­ru­si­ja ofi­cia­liai pra­ne­šė apie pla­nus sta­ty­ti pir­mą­ją at­omi­nę elek­tri­nę sa­vo ša­ly­je ir pa­tei­kė pre­li­mi­na­rų Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą (PAV). At­sa­kin­gos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ir eks­per­tai kruopš­čiai įver­ti­no Bal­ta­ru­si­jos pa­teik­tą me­džia­gą ir pa­tei­kė 39 ko­men­ta­rus, ypač at­kreip­da­mi dė­me­sį į ga­li­mas ne­igia­mas pa­sek­mes, jei­gu AE sta­ty­bai bus pa­si­rink­ta As­tra­vo aikš­te­lė. Bal­ta­ru­si­ja ne­at­siž­vel­gė į Lie­tu­vos pa­teik­tas es­mi­nes pa­sta­bas, to­dėl 2011 m. bir­že­lio 16 d. Lie­tu­va pa­tei­kė skun­dą Jung­ti­nių Tau­tų Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tui dėl kon­ven­ci­jos pa­žei­di­mų Bal­ta­ru­si­jai vyk­dant AE pro­jek­to tarp­vals­ty­bi­nį Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą (PAV). 2013 m. ko­vo mėn. Es­po kon­ven­ci­jos Ko­mi­te­tas pri­pa­ži­no, o 2014 me­tų bir­že­lio 2–5 d. Es­po kon­ven­ci­jos Mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas pa­tvir­ti­no, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė Es­po kon­ven­ci­ją ir par­en­gė 12 re­ko­men­da­ci­jų dėl Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ir pa­žei­di­mų iš­tai­sy­mo, ku­rias Bal­ta­ru­si­ja nuo­la­tos yra ra­gi­na­ma įgy­ven­din­ti.

Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad ir 2014 me­tų Jung­ti­nių Tau­tų Or­hu­so kon­ven­ci­jos Ša­lių su­si­ti­ki­me bu­vo pri­im­tos iš­va­dos, kad Bal­ta­ru­si­ja As­tra­vo AE pro­jek­tą įgy­ven­di­na pa­žeis­da­ma ir šį tarp­tau­ti­nį su­si­ta­ri­mą – Jung­ti­nių Tau­tų Or­hu­so kon­ven­ci­ją dėl vi­suo­me­nės tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais. 2015 me­tų ko­vo 25 d. Lie­tu­va taip pat pa­tei­kė skun­dą Or­hu­so kon­ven­ci­jos Ati­tik­ties ko­mi­te­tui dėl pa­žeis­tų Lie­tu­vos vi­suo­me­nės tei­sių Bal­ta­ru­si­jai plė­to­jant As­tra­vo AE pro­jek­tą.

Be to, Lie­tu­va pra­šo Bal­ta­ru­si­ją kuo sku­biau pa­sik­vies­ti Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) aikš­te­lių ver­ti­ni­mo SEED mi­si­ją, ku­ri tu­ri vi­sa apim­ti­mi įver­tin­ti As­tra­vo aikš­te­lės tin­ka­mu­mą AE sta­ty­bai ir jos at­ran­kos kri­te­ri­jus; taip pat kuo grei­čiau at­lik­ti iš­sa­mius aikš­te­lės ir pro­jek­to ri­zi­kos ir sau­gos įver­ti­ni­mo at­spa­ru­mo tes­tus (angl. stress tests), ku­riuos Bal­ta­ru­si­ja įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti 2011 me­tų bir­že­lio 23 d. pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Šiuo­se ty­ri­muo­se tu­ri da­ly­vau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos eks­per­tai. Taip pat Lie­tu­va ra­gi­na Bal­ta­ru­si­ją pri­tar­ti JT Es­po kon­ven­ci­jos Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui įkur­ti spe­cia­lią tarp­tau­ti­nę eks­per­tų ko­mi­si­ją, kad bū­tų iš­sa­miai įver­tin­tas Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo AE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas.

Vil­niu­je vyk­sian­čia­me su­si­ti­ki­me Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja taip pat tei­rau­sis, ko­kių prie­mo­nių Bal­ta­ru­si­ja ėmė­si už­ti­krin­ti at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos ko­ky­bei. Lie­tu­va yra su­ne­ri­mu­si dėl pa­sta­ruo­ju me­tu pa­si­ro­džiu­sių pra­ne­ši­mų apie As­tra­vo AE sta­ty­bos vie­to­je ga­li­mai įvy­ku­sius in­ci­den­tus. Šių me­tų ge­gu­žės 5 d., rea­guo­jant į Bal­ta­ru­si­jos spau­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie įvy­ku­sį in­ci­den­tą sta­to­mo­je As­tra­vo AE, į URM bu­vo iš­kvies­tas Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Ko­ro­lis, ku­riam įteik­ta no­ta ir pa­pra­šy­ta pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie įvy­kį. Bal­ta­ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos, pra­džio­je ne­igu­sios in­for­ma­ci­ją apie in­ci­den­tą, vė­liau pri­pa­ži­no, kad 2016 me­tų ba­lan­džio 8 d., lie­jant tarp dvie­jų reak­to­rių sta­to­mo pa­sta­to per­dan­gas, bu­vo pa­žeis­tos lai­kan­čio­sios kons­truk­ci­jos. Pra­ėjus vos dviem mė­ne­siams, 2016 m. bir­že­lio pra­džio­je, bu­vo gau­ti sig­na­lai apie ga­li­mai įvy­ku­sį dar vie­ną in­ci­den­tą As­tra­vo AE, dėl ku­rio Lie­tu­va bir­že­lio 8 d. taip pat įtei­kė Bal­ta­ru­si­jai no­tą. 2016 me­tų bir­že­lio 20 d., bu­vo gau­ta at­sa­ko­mo­ji Bal­ta­ru­si­jos no­ta, ku­rio­je in­for­ma­ci­ja apie in­ci­den­tą yra ne­igia­ma.

Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad su­si­ti­ki­me Bal­ta­ru­si­jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja bus ati­džiai nag­ri­nė­ja­ma Lie­tu­vos eks­per­tų ir ver­ti­na­ma jos ati­tik­tis tarp­tau­ti­niams bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tams. Ka­dan­gi As­tra­vo AE pro­jek­tas nuo pat pra­džių bu­vo vys­to­mas gru­biai pa­žei­džiant Es­po kon­ven­ci­ją (As­tra­vo aikš­te­lė bu­vo pa­si­rink­ta ir sta­ty­bos jo­je bu­vo pra­dė­tos dar prieš pra­de­dant tarp­vals­ty­bi­nio PAV pro­ce­dū­ras), Lie­tu­va ma­no, kad ES ir Lie­tu­vos eks­per­tų da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se yra bū­ti­na są­ly­ga spren­džiant As­tra­vo AE sau­gos klau­si­mus.

Dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos su­si­ti­ki­me da­ly­vaus eks­per­tai iš įvai­rių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­jos, Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tro, Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Ra­dioak­ty­vių at­lie­kų tvar­ky­mo agen­tū­ros, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to, Fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tro ir kt.