Lietuva sulaukė atsiprašymo dėl sovietinio himno
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė su­lau­ku­si ofi­cia­laus at­sip­ra­šy­mo dėl to, kad Lie­tu­vos vy­rų rink­ti­nei Tai­va­ne lai­mė­jus pa­sau­lio kur­čių­jų krep­ši­nio čem­pio­na­to auk­so me­da­lius bu­vo su­gro­tas so­vie­ti­nis him­nas.  

„Tai­pė­jaus mi­si­ja Ry­go­je Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai per­da­vė Ki­ni­jos Tai­pė­jaus kur­čių­jų spor­to aso­cia­ci­jos at­sip­ra­šy­mą už in­ci­den­tą, kai Lie­tu­vos vy­rų rink­ti­nei Tai­va­ne lai­mė­jus pa­sau­lio kur­čių­jų krep­ši­nio čem­pio­na­to auk­so me­da­lius bu­vo su­gro­tas LTSR him­nas“, - BNS sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Pa­sak dip­lo­ma­to, mi­si­jos laiš­ke tei­gia­ma, kad ši klai­da įvy­ko iš ne­ži­no­ji­mo, or­ga­ni­za­to­riams siun­čian­tis him­ną tie­siai iš in­ter­ne­to.

„Ki­ni­jos Tai­pė­jaus kur­čių­jų spor­to aso­cia­ci­ja at­sip­ra­šo vi­sų ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vu­sių Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų ir in­for­muo­ja, kad ren­gia laiš­ką Lie­tu­vos kur­čių­jų spor­to ko­mi­te­tui“, - tei­gė K.Vaš­ke­le­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja Tai­pė­jaus mi­si­jai Ry­go­je per­da­vė kom­pak­ti­nį dis­ką su „Tau­tiš­kos gies­mės“ įra­šu.

Sek­ma­die­nį Tai­va­ne pa­si­bai­gu­sių 2015 me­tų pa­sau­lio pir­me­ny­bių fi­na­le Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai vy­rų var­žy­bų fi­na­le 80:77 įvei­kė JAV rink­ti­nę.