Lietuvą su Valstybės atkūrimo diena sveikina pasaulio lyderiai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­lau­kė pa­sau­lio ly­de­rių svei­ki­ni­mų, skir­tų Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. Už­sie­nio ša­lių va­do­vai Lie­tu­vai lin­ki kles­tė­ji­mo, o vi­siems ša­lies žmo­nėms – lai­mės, sėk­mės ir ge­ro­vės, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka, svei­kin­da­mas Lie­tu­vą su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na, pa­brė­žė, kad abie­jų ša­lių ir tau­tų bro­liš­kus san­ty­kius įro­dė is­to­ri­ja.

„Mū­sų bro­liš­koms tau­toms ir ša­lims vals­ty­bin­gu­mas bei jo gy­ny­ba yra bend­ras pa­ma­tas, ve­dan­tis Ukrai­ną ir Lie­tu­vą per­ga­lės, vys­ty­mo­si ir kles­tė­ji­mo link bend­ro­je Eu­ro­pos šei­mo­je. Stra­te­gi­nė mū­sų vals­ty­bių ir tau­tų par­tne­rys­tė bu­vo iš­ban­dy­ta is­to­ri­jos, ku­rią ukrai­nie­čiai ir lie­tu­viai kar­tu kū­rė iš­ti­sus am­žius“, – tei­gia­ma P.Po­ro­šen­ko svei­ki­ni­me, ku­rį trans­lia­vo LRT te­le­vi­zi­ja.

Ukrai­nos pre­zi­den­to tei­gi­mu, ir šian­dien vi­sa Ukrai­na jau­čia drau­giš­ką Lie­tu­vos par­amą.

„E­sa­me dė­kin­gi Lie­tu­vai už kas­die­nį po­li­ti­nį pa­lai­ky­mą bei di­džiu­lę pra­kti­nę pa­gal­bą. Su šven­tė­mis, kar­tu iki per­ga­lės“, – tei­gė P.Po­ro­šen­ko.

Su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na Lie­tu­vą svei­kin­da­mas JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Re­xas Til­ler­so­nas pa­brė­žia ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą sau­gu­mo sri­ty­je.

„Lie­tu­va yra tvir­ta de­mo­kra­ti­jos, lais­vos rin­kos ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­ja. Mū­sų drau­gys­tė su Lie­tu­vos žmo­nė­mis yra grin­džia­ma šio­mis bend­ro­mis ver­ty­bė­mis, ką pa­tvir­ti­na stip­rus Lie­tu­vos in­dė­lis pri­si­de­dant prie tarp­tau­ti­nių pa­stan­gų ko­vo­je su „Is­la­mo vals­ty­be“ ir už­ti­kri­nant sta­bi­lu­mą Af­ga­nis­ta­ne“, – sa­vo svei­ki­ni­me Lie­tu­vai JAV žmo­nių ir pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) var­du sa­ko R.Til­ler­so­nas.

Pa­sak jo, NA­TO są­jun­gi­nin­kių Lie­tu­vos ir JAV bend­ra­dar­bia­vi­mas sau­gu­mo sri­ty­je stip­rės to­liau.

„Nea­be­jo­ju, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas sau­gu­mo sri­ty­je tarp Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų to­liau stip­rės, o mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl bend­ros gy­ny­bos iš­liks tvir­ti“, – tei­gia R.Til­ler­so­nas.

Lie­tu­vą svei­ki­na Po­pie­žius Pra­nciš­kus, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II, JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das J. Trum­pas, Ja­po­ni­jos im­pe­ra­to­rius Aki­hi­to, Ny­der­lan­dų ka­ra­lius Vil­ja­mas Alek­san­de­ris, Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da, Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ko, Ita­li­jos pre­zi­den­tas Ser­gio Mat­ta­rel­la, Ai­ri­jos pre­zi­den­tas Mi­chael D. Hig­gins, Aus­tri­jos pre­zi­den­tas Ale­xan­der Van Bel­len, Slo­va­ki­jos pre­zi­den­tas And­rė­jus Kis­ka, Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas, Ma­ro­ko ka­ra­lius Mo­ha­me­das VI, Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas bin Ab­du­la­ziz Al Saud, Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų kronp­rin­cas Mo­ham­me­das Bin Zayed Al-Na­hyan, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tas Ja­co­bas Zu­ma, Mek­si­kos pre­zi­den­tas En­ri­que Pe?a Nie­to, In­di­jos pre­zi­den­tas Pra­na­bas Muk­her­jee, Ka­na­dos ge­ne­ral­gu­ber­na­to­rius Da­vi­das Johns­to­nas, Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­to­nio Gu­ter­re­sas.

Po­pie­žius Pra­nciš­kus Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga siun­čia šir­din­gus svei­ki­ni­mus ir ge­riau­sius lin­kė­ji­mus vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. „Mel­džiuo­si, kad lie­tu­viai ir to­liau siek­tų tei­sin­ges­nės ir kles­tin­čios vi­suo­me­nės, rū­pin­da­mie­si silp­niau­siais jos na­riais, ir su džiaugs­mu lai­mi­nu Jū­sų tau­tą Vieš­pa­ties var­du“, – ra­šo­ma Šven­to­jo Tė­vo svei­ki­ni­me.

Daug lai­mės vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms lin­ki ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II. Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se Lie­tu­vą pa­svei­ki­nęs JAV pre­zi­den­tas D.Trum­pas va­di­na Lie­tu­vą drau­ge ir są­jun­gi­nin­ke. Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius A.Gu­ter­re­sas sa­vo svei­ki­ni­me pa­brė­žė Lie­tu­vos vaid­me­nį stip­ri­nant tai­ką, vys­ty­mą­si ir žmo­gaus tei­ses vi­sa­me pa­sau­ly­je.