Lietuva su Rumunija siekia padidintų NATO pajėgų regione
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Ru­mu­ni­jos pre­zi­den­tu Klau­su Wer­ne­riu Io­han­niu. Ru­mu­ni­jos vals­ty­bės va­do­vas Lie­tu­vo­je lan­ko­si su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu mi­nint dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25 me­tų ju­bi­lie­jų.

Kaip tei­gia­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, Lie­tu­vos ir Ru­mu­ni­jos pre­zi­den­tai ap­ta­rė dvi­ša­lius san­ty­kius, prie­mo­nes Eu­ro­pą su­krė­tu­siai mig­ra­ci­jos kri­zei įveik­ti, ES ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ir ener­ge­ti­kos są­jun­gos stip­ri­ni­mą. Ypa­tin­gas dė­me­sys su­si­ti­ki­me skir­tas gy­ny­bos stip­ri­ni­mui ir pa­si­ren­gi­mui ar­tė­jan­čiam NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Var­šu­vo­je.

„Lie­tu­va ir Ru­mu­ni­ja – nuo­šir­džios drau­gės, tvir­tos ES par­tne­rės ir NA­TO są­jun­gi­nin­kės. Šian­dien mus vie­ni­ja bend­ras in­te­re­sas su­stip­rin­ti ry­ti­nio NA­TO pa­sie­nio gy­ny­bą. Gy­ve­na­me ne­nus­pė­ja­mo­je kai­my­nys­tė­je, su­si­du­ria­me su ag­re­sy­vio­mis Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jo­mis, to­dėl la­bai ge­rai su­pran­ta­me rea­lias grės­mes mū­sų ša­lių ir mū­sų žmo­nių sau­gu­mui“, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Var­šu­vo­je Lie­tu­va ir Ru­mu­ni­ja sie­kia pa­di­din­tų NA­TO ka­ri­nių pa­jė­gu­mų pa­lei vi­są Al­jan­so ry­ti­nę sie­ną, kad re­gio­ne bū­tų dis­lo­kuo­tos prieš­aki­nės NA­TO pa­jė­gos – po dau­gia­na­cio­na­li­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je ir bri­ga­dos dy­džio ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tas Bal­ti­jos ša­ly­se bei Len­ki­jo­je. Taip pat abiem vals­ty­bėms yra itin ak­tua­lios Al­jan­so prie­mo­nės, ku­rios už­kirs­tų ke­lią ga­li­mai Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­rų re­gio­nų ka­ri­nei izo­lia­ci­jai. Lie­tu­va pa­lai­ko Ru­mu­ni­jos po­rei­kį stip­rin­ti NA­TO ka­ri­nes jū­rų pa­jė­gas Juo­do­jo­je jū­ro­je, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Vals­ty­bės va­do­vė taip pat pa­brė­žė, jog JAV veiks­mai stip­ri­nant Eu­ro­pos prieš­ra­ke­ti­nę gy­ny­bą ir Ru­mu­ni­jo­je įstei­giant pir­mą­ją prieš­ra­ke­ti­nio sky­do ba­zę yra la­bai svar­bus žings­nis stip­ri­nant tran­sat­lan­ti­nį sau­gu­mą.

Lie­tu­vos ir Ru­mu­ni­jos pre­zi­den­tai kal­bė­jo, kaip įveik­ti jau me­tus Eu­ro­pą kre­čian­čią pa­bė­gė­lių kri­zę. Abi vals­ty­bės pa­brė­žia, jog rei­ka­lin­gos bend­ros prie­mo­nes ES mas­tu, ta­čiau jos tu­ri bū­ti sa­va­no­riš­kos ir grin­džia­mos su­ta­ri­mu, o ne prie­var­ti­nė­mis kvo­to­mis ar bau­do­mis. Pa­sak ša­lies va­do­vės, es­mi­niu fak­to­riu­mi sie­kiant su­val­dy­ti ma­si­nius mig­ra­ci­jos srau­tus iš­lie­ka iš­ori­nių Bend­ri­jos sie­nų ap­sau­ga.

Ap­ta­riant dvi­ša­lius san­ty­kius pa­žy­mė­ta, kad stip­rė­ja Lie­tu­vos ir Ru­mu­ni­jos eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas. Per 5 pa­sta­ruo­sius me­tus dvi­gu­bai iš­au­go pre­ky­ba. Lie­tu­vą ap­lan­ko vis dau­giau ru­mu­nų – tu­riz­mas per me­tus iš­au­go 20 pro­cen­tų. Itin daug pers­pek­ty­vų tu­ri bend­ra­dar­bia­vi­mas la­ze­rių, ino­va­ci­jų, moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­se. Abie­jų ša­lių moks­li­nin­kai jau įgy­ven­di­na apie 30 bend­rų moks­li­nių ty­ri­mo pro­jek­tų.

Vi­zi­to me­tu ša­lių va­do­vai ap­si­kei­tė aukš­čiau­siais vals­ty­bi­niais ap­do­va­no­ji­mais. Ru­mu­ni­jos pre­zi­den­tas ap­do­va­no­tas Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­nu su auk­so gran­di­ne. Lie­tu­vos pre­zi­den­tei įteik­tas Ru­mu­ni­jos žvaigž­dės or­di­nas su gran­di­ne.

Anot Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­mo, vals­ty­bi­nio vi­zi­to me­tu da­ly­vau­jant abie­jų ša­lių pre­zi­den­tams Lie­tu­vos ir Ru­mu­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­to­ko­lą dėl dvi­ša­lių kon­sul­ta­ci­jų Lie­tu­vai ir Ru­mu­ni­jai ak­tua­liais sau­gu­mo, eko­no­mi­kos, kul­tū­ros klau­si­mais.