Lietuva stiprina saugumo priemones
Lie­tu­vo­je su­stip­rin­tos sau­gu­mo prie­mo­nės, svars­to­ma įves­ti net iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių at­vyks­tan­čių as­me­nų duo­me­nų pa­ti­krą.

Po va­kar Vy­riau­sy­bė­je vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­ne­šė, kad su­da­ry­tas aiš­kus pla­nas, kaip su­stip­rin­ti sau­gu­mo pa­dė­tį mū­sų ša­ly­je.

„Te­ro­riz­mo pre­ven­ci­ją koor­di­nuo­ja Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) – at­ku­ria­mas ko­vos su te­ro­riz­mu pa­da­li­nys, ren­ka­mi par­ei­gū­nai. Koor­di­nuo­ti ko­vą su te­ro­riz­mu taip pat pa­ves­ta Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­tui prie Vy­riau­sy­bės, ati­tin­ka­mai per­žiū­rint jo funk­ci­jas, at­sa­ko­my­bę ir kom­pe­ten­ci­ją“, – sa­kė jis.

A. But­ke­vi­čius taip pat pa­brė­žė, kad tar­ny­bos, šiuo me­tu už­ti­kri­nan­čios įvai­rių ob­jek­tų sau­gu­mą, bus įpa­rei­go­tos ste­bė­ti įtar­ti­nai be­siel­gian­čius as­me­nis ir ne­del­siant in­for­muo­ti apie tai spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. Ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se sau­gos tar­ny­bos taip pat bus įpa­rei­go­ja­mos griež­tin­ti įei­nan­čių­jų pa­ti­krą, kad ne­bū­tų įsi­ne­ša­mi gink­lai ir ki­tos prie­mo­nės, ga­lin­čios kel­ti pa­vo­jų.

Pa­di­din­ta parengtis

Be ki­ta ko, pa­siū­ly­ta su­stip­rin­ti Lie­tu­vos vi­daus ir iš­orės sie­nų kon­tro­lę. Anot prem­je­ro, jau da­bar įves­ta pa­di­din­ta par­ei­gū­nų rea­ga­vi­mo par­eng­tis, vyk­do­mi ste­bė­ji­mai, kei­čia­ma­si in­for­ma­ci­ja su už­sie­nio par­tne­riais.

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis at­krei­pė dė­me­sį, kad jau šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti par­ei­gū­nų, pa­tru­liuo­jan­čių su iki šiol ne­įp­ras­tais au­to­ma­ti­niais gink­lais, pa­sie­nie­čiai yra su­stip­ri­nę kon­tro­lę pa­sie­ny­je su tre­čio­sio­mis ša­li­mis.

„Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba yra pa­di­din­tos ko­vi­nės par­eng­ties, su­stip­rin­ta vi­sų stra­te­gi­nių ob­jek­tų ap­sau­ga“, – sa­kė mi­nis­tras. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas bei po­li­ci­ja, anot jo, taip pat dir­ba su­stip­rin­tu re­ži­mu, mo­bi­li­za­vus pa­pil­do­mas pa­jė­gas – su­stip­rin­tas pa­tru­lia­vi­mas ir pa­ti­kra vie­šo­sio­se erd­vė­se, ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Spor­to var­žy­bo­se, kon­cer­tuo­se ar spek­tak­liuo­se, anot S. Skver­ne­lio, bu­dės ci­vi­liais dra­bu­žiais per­si­ren­gę par­ei­gū­nai. Su­stip­rin­ta ir kri­mi­na­li­nė žval­gy­ba bend­ra­dar­biau­jant su ki­to­mis ES ša­li­mis. Aukš­čiau­sios ko­vi­nės par­eng­ties yra ir po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“, iš­mi­nuo­to­jai. Anot mi­nis­tro, to­kia par­eng­tis bus iš­lai­ky­ta, kol bus aiš­kūs at­sa­ky­mai dėl iš­puo­lių Par­yžiu­je.

Po­zi­ci­jos dėl pa­bė­gė­lių nekeičia

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad te­ro­riz­mo grės­mė Lie­tu­vo­je iš­lie­ka ma­ža. Prem­je­ras pa­žy­mė­jo, jog ke­lia­mos ver­si­jos dėl te­ro­ris­tų pa­te­ki­mo į ES kar­tu su pa­bė­gė­liais yra iki ga­lo ne­pag­rįs­tos, o Lie­tu­va po Par­yžiu­je įvyk­dy­tų te­ro­ro ak­tų po­zi­ci­jos dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo ne­kei­čia. Kar­tu jis pa­ti­ki­no, kad bus im­ama­si vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių ti­kri­nant per­ke­lia­mų as­me­nų pa­ti­ki­mu­mą.

„No­riu už­ti­krin­ti, jog im­ama­si vi­sų prie­mo­nių, kad į Lie­tu­vą, vyk­dant pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mą, ne­pa­tek­tų nė vie­nas as­muo, tu­rin­tis bent men­kiau­sių ne­aiš­ku­mų sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­jo­je ar do­ku­men­tuo­se – į Lie­tu­vą bus per­ke­lia­mos tik ka­ro pa­bė­gė­lio sta­tu­są tu­rin­čios šei­mos ir bus at­lie­ka­ma griež­ta per­ke­lia­mų as­me­nų pa­ti­kra ir kon­tro­lė“, – par­eiš­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Re­gis­truos duomenis

A. But­ke­vi­čius pri­sta­tė dar vie­ną nau­jo­vę – šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė­je yra par­eng­tas ir de­ri­na­mas Trans­por­to pa­grin­dų įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­nas į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tis pi­lie­tis tu­ri bū­ti re­gis­truo­ja­mas.

Pa­sak S. Skver­ne­lio, Lie­tu­va yra tech­niš­kai pa­si­ruo­šu­si jau nuo ki­tų me­tų pra­dė­ti la­biau ti­krin­ti oro trans­por­tu vyks­tan­čius as­me­nis tiek iš tre­čių­jų ša­lių ar į jas, tiek iš Šen­ge­no erd­vės ša­lių. „Kal­ba­ma apie va­di­na­mą­jį PNR (ke­lei­vio var­do įra­šą). Tai yra as­mens duo­me­nų re­gis­tra­vi­mas, ku­ris su­si­jęs su oro trans­por­to ke­lei­viais. Kal­ba­ma apie as­me­nis, ku­rie įsi­gy­ja bi­lie­tus skris­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos erd­vę, iš­anks­ti­nį re­gis­tra­vi­mą ir in­for­ma­ci­jos spe­cia­lioms tar­ny­boms pa­tei­ki­mą. Dar dau­giau – ma­no­me, kad toks pat me­cha­niz­mas tu­ri veik­ti ir vi­di­niams skry­džiams“, – kal­bė­jo mi­nis­tras. Pa­sak jo, kol ES mas­tu spren­di­mo nė­ra, Lie­tu­va, tai­ky­da­ma griež­tes­nę ke­lei­vių duo­me­nų pa­ti­krą, va­do­vau­sis na­cio­na­li­ne tei­se.

Su­ak­ty­vė­jo grasintojai

Po gink­luo­tų iš­puo­lių Par­yžiu­je VSD skel­bia iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­lau­kian­tis pra­ne­ši­mų apie gra­si­na­mus elek­tro­ni­nius laiš­kus ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pla­ti­na­mas pro­vo­kuo­ja­mas ži­nu­tes. VSD par­ei­gū­nai ana­li­zuo­ja to­kią in­for­ma­ci­ją, nu­sta­to jos sklei­dė­jus, siun­ti­mo ka­na­lus bei iden­ti­fi­kuo­ja įran­gos ad­re­sus. Su­ži­no­jus svar­bią in­for­ma­ci­ją apie ki­lu­sias ar ga­lin­čias kil­ti grės­mes vals­ty­bės sau­gu­mui, VSD ra­gi­na ne­del­siant jį in­for­muo­ti.

Pers­pė­jo bankus

Tei­sė­sau­gi­nin­kai pers­pė­jo Lie­tu­vos ban­kus apie už­sie­nio te­ro­ris­tų ko­vo­to­jų ir „Is­la­mo vals­ty­bės“ ke­lia­mas grės­mes bei jų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius ir bū­dus. Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba tei­gia, kad ban­kų in­for­ma­ci­ja ga­li pa­dė­ti iden­ti­fi­kuo­ti su­bjek­tus, su­si­ju­sius su te­ro­riz­mu, ar lė­šas, skir­tas jiems fi­nan­suo­ti. Tam ypač ati­džiai reik­tų ste­bė­ti or­ga­ni­za­ci­jas bei įmo­nes, gau­nan­čias pa­ja­mas iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų ar Per­si­jos įlan­kos vals­ty­bių, at­kreip­ti dė­me­sį į pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mo ope­ra­ci­jas, mo­kė­ji­mo ins­tru­men­tų pa­nau­do­ji­mą di­des­nės ri­zi­kos vals­ty­bė­se ar te­ri­to­ri­jo­se.