Lietuva smerkia rusų opozicijos žurnalisto nužudymą
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja smer­kia ge­gu­žės 29 die­ną įvyk­dy­tą iš­puo­lį Ki­je­ve, Ukrai­no­je, ku­rio me­tu bu­vo nu­šau­tas Ru­si­jos opo­zi­ci­jos žur­na­lis­tas Ar­ka­di­jus Bab­čen­ka. Ukrai­nos po­li­ci­ja pa­skel­bė, jog pa­grin­di­niu šio nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vu lai­ko žur­na­lis­to pro­fe­si­nę veik­lą.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išreiškė užuojautą „Twitter“ žinute. „Esu šokiruotas dėl Rusijos laikraščio žurnalisto nužudymo Kijeve. Reiškiu giliausią užuojautą jo šeimai ir draugams. Asmenys, atsakingi už šį žiaurų nusikaltimą, turi būti patraukti atsakomybėn“.

A. Babčenka neseniai lankėsi Vilniuje, kur dalyvavo demokratinių Rusijos jėgų forume.