Lietuva skyrė humanitarinę pagalbą Ukrainai
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja sky­rė 50 tūkst. eu­rų hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą Ukrai­nai. 

Lė­šos bus per­ve­da­mos Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jai in­teg­ruo­toms bei sku­bioms svei­ka­tos ir mi­ty­bos pa­slau­goms nu­ken­tė­ju­siems Ukrai­nos gy­ven­to­jams teik­ti ir Jung­ti­nių Tau­tų Vai­kų fon­dui (UNI­CEF) Ukrai­nos vai­kų švie­ti­mui mi­nų ri­zi­kos iš­ven­gi­mo klau­si­mais.

Šia par­ama Lie­tu­va pri­si­de­da prie tarp­tau­ti­nių pa­stan­gų su­teik­ti Ukrai­nai sku­bią hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą ir pa­dė­ti apie 3,1 mln. gy­ven­to­jų konf­lik­to zo­no­je ar­ba nu­ken­tė­ju­siems nuo konf­lik­to. Pa­gal­ba yra rei­ka­lin­ga svei­ka­tos, mai­ti­ni­mo­si, hi­gie­nos, van­dens prie­ina­mu­mo, švie­ti­mo ir ki­to­se sri­ty­se. Re­mian­tis 2016 me­tams at­nau­jin­tu Jung­ti­nių Tau­tų ir Ukrai­nos Vy­riau­sy­bės rea­ga­vi­mo į hu­ma­ni­ta­ri­nius po­rei­kius pla­nu, sku­bios hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos po­rei­kiai sie­kia 298 mln. JAV do­le­rių.

Nuo ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną pra­džios Lie­tu­va jau yra sky­ru­si Ukrai­nai hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos už dau­giau nei 1,1 mln. eu­rų su­mą iš Ūkio, Vi­daus rei­ka­lų, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų tvar­ko­mų vals­ty­bės re­zer­vų, Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos lė­šų.