Lietuva skyrė humanitarinę pagalbą nuo potvynių nukentėjusiems Gruzijos žmonėms
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) sky­rė 12 tūkst. eu­rų hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą nuo pot­vy­nių nu­ken­tė­ju­siai Gru­zi­jai. Par­ama skir­ta pa­dė­ti la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sioms šei­moms ir pot­vy­nio pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti. Lė­šos bus per­ve­da­mos Gru­zi­jos fi­nan­sų  mi­nis­te­ri­jai.

Bir­že­lio 13–14 d. stip­rios liū­tys su­kė­lė pur­vo srau­tus bei stai­gius Ve­rės ir Ku­ros (Mtkva­ri) upių pot­vy­nius, ku­rie pa­vei­kė sos­ti­nę Tbi­li­sį ir ap­lin­ki­nes gy­ven­vie­tes. Re­mian­tis nau­jau­siais Gru­zi­jos tar­ny­bų duo­me­ni­mis, 19 žmo­nių žu­vo, 3 yra din­gę be ži­nios, stip­riai nu­ken­tė­jo 358 gy­ven­to­jai, 92 šei­mos bu­vo pri­vers­ti­nai per­kel­tos, su­griau­ta mies­to inf­ras­truk­tū­ra ir ko­mu­ni­ka­ci­nės sis­te­mos. Gru­zi­jos Vy­riau­sy­bės ver­ti­ni­mu nuo­sto­liai ga­li siek­ti apie 40 mln. eu­rų, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sky­rė 400 tūkst. eu­rų par­amą pa­dė­ti la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sioms šei­moms. EK taip pat pla­nuo­ja skir­ti Gru­zi­jai biu­dže­ti­nę par­amą iki 3 mln. eu­rų il­ga­lai­kiam ap­rū­pi­ni­mui būs­tu.

2015 me­tais at­si­liep­da­ma į tarp­tau­ti­nius hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos pra­šy­mus ir ini­cia­ty­vas, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą yra sky­ru­si Si­ri­jai, Ukrai­nai, Ma­la­viui, Va­nua­tu, Ne­pa­lui ir ko­vai su Ebo­los vi­ru­su.