Lietuva skyrė humanitarinę pagalbą Etiopijai
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja sky­rė 10-ies tūks­tan­čių eu­rų hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą Etio­pi­jai. Par­ama skir­ta pa­dė­ti dėl mais­to trū­ku­mo ken­čian­tiems Etio­pi­jos vai­kams, lė­šos bus per­ve­da­mos Jung­ti­nių Tau­tų Vai­kų fon­dui (UNI­CEF).

Etio­pi­ja ken­čia nuo me­teo­ro­lo­gi­nio reiš­ki­nio El Ni­no su­kel­tos saus­ros, dėl ku­rios apie 8,2 mln. žmo­nių ne­tu­ri pa­kan­ka­mai mais­to, jiems rei­kia ne­ati­dė­lio­ti­nos hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos. Hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį ša­ly­je su­nki­na tai, kad Etio­pi­jo­je glau­džia­si apie 730 tūkst. pa­bė­gė­lių, ša­lis pri­ima di­džiau­sią pa­bė­gė­lių skai­čių Af­ri­ko­je., – ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

UNI­CEF duo­me­ni­mis, kri­zės pa­lies­tų vai­kų (iki 18 me­tų) skai­čius – 3,2 mln., iš jų 302 605 vai­kams iki 5 me­tų am­žiaus, ken­čian­tiems dėl pra­stos mi­ty­bos, tu­ri bū­ti su­teik­ta ne­ati­dė­lio­ti­na pa­gal­ba. UNI­CEF 2015 m. rug­sė­jo mėn. duo­me­ni­mis, hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos po­rei­kių fi­nan­sa­vi­mo trū­ku­mas su­da­ro 57%. Lie­tu­vos par­ama pri­si­dės prie šio trū­ku­mo su­ma­ži­ni­mo.

2015 me­tais at­si­liep­da­ma į tarp­tau­ti­nius hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos pra­šy­mus ir ini­cia­ty­vas, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą yra sky­ru­si Ukrai­nai, Si­ri­jai, Ne­pa­lui, Gru­zi­jai, Ma­la­viui, Va­nua­tu, Je­me­nui ir ko­vai su Ebo­los vi­ru­su.