Lietuva skyrė 50 tūkst. eurų humanitarinę pagalbą
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja sky­rė 20 tūkst. eu­rų hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­nai, 20 tūkst. eu­rų – pa­les­ti­nie­čių pa­bė­gė­liams Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir 10 tūkst. eu­rų – nu­ken­tė­ju­siems nuo ura­ga­no Hai­ty­je.

Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos po­rei­kis Ry­tų Ukrai­no­je iš­lie­ka ak­tua­lus – Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, sku­bi pa­gal­ba rei­ka­lin­ga 3,1 mln. gy­ven­to­jų, ypač svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gų ir mais­to, šva­raus van­dens ir hi­gie­nos są­ly­gų, sku­baus prie­globs­čio sri­ty­se. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos skir­tos lė­šos bus per­ve­da­mos Tarp­tau­ti­niam Rau­do­no­jo Kry­žiaus ko­mi­te­tui. Nuo konf­lik­to pra­džios Lie­tu­va jau yra sky­ru­si hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­no­je dau­giau kaip 1,1 mln. eu­rų, iš jų 256,6 tūkst. eu­rų – Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

At­siž­velg­da­ma į iš­skir­ti­nį Jung­ti­nių Tau­tų pa­gal­bos ir dar­bo agen­tū­ros Pa­les­ti­nos pa­bė­gė­liams Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se (angl. – UNR­WA) vaid­me­nį tei­kiant par­amą dau­giau kaip 5 mln. pa­les­ti­nie­čių pa­bė­gė­lių, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja sky­rė 20 tūkst. eu­rų šiai or­ga­ni­za­ci­jai. UNR­WA tei­kia par­amą ir pa­gal­bą pa­les­ti­nie­čių pa­bė­gė­liams, pa­skli­du­siems 58-io­se pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se Jor­da­ni­jo­je, Li­ba­ne, Si­ri­jo­je, Ga­zo­je, Va­ka­rų Kran­te, įskai­tant Ry­tų Je­ru­za­lę švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos, dar­bo ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir ki­to­se sri­ty­se. Nuo 2013 m. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja jau yra sky­ru­si 87,4 tūkst. eu­rų šiai or­ga­ni­za­ci­jai.

2016 m. spa­lio 4–5 d. pra­ūžęs ura­ga­nas „Matt­hew“ smar­kiai nu­nio­ko­jo Hai­čio Res­pub­li­ką, kur dau­giau kaip 1,4 mln. žmo­nių rei­kia pa­gal­bos. De­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių li­ko be pa­sto­gės, su­nio­ko­ta inf­ras­truk­tū­ra, trūks­ta ge­ria­mo­jo van­dens ir mais­to, spar­čiai dau­gė­ja cho­le­ros at­ve­jų, bai­mi­na­ma­si ki­tų in­fek­ci­nių li­gų pro­trū­kio. Hai­tis yra ir vie­na skur­džiau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, itin nu­ken­tė­ju­si ir dar ne­at­si­ga­vu­si nuo 2010 m. že­mės dre­bė­ji­mo. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos skir­tos lė­šos hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai teik­ti Hai­ty­je bus per­ve­da­mos Pa­sau­lio mais­to prog­ra­mai.

Skir­da­ma lė­šas hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai teik­ti, Lie­tu­va pri­si­de­da prie tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­stan­gų ko­vo­jant su konf­lik­tų ir sti­chi­nių ne­lai­mių su­kel­tais pa­da­ri­niais.