Lietuva skirs specialų ambasadorių dėl Astravo AE
Lie­tu­va skirs spe­cia­lų am­ba­sa­do­rių koor­di­nuo­ti ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus dėl Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės.

Apie tai pra­neš­ta po an­tra­die­nį įvy­ku­sio už­sie­nio rei­ka­lų, ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius BNS sa­kė, kad dip­lo­ma­tas tu­rė­tų bū­ti pa­skir­tas šią sa­vai­tę. Kol ne­pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas, jo pa­var­dė ne­vie­ši­na­ma.

Trys mi­nis­trai taip pat pa­si­ra­šė laiš­kus aukš­čiau­siems Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­ei­gū­nams ir Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui, at­kreip­da­mi jų dė­me­sį į jau šeš­tą in­ci­den­tą, su­si­ju­sį su As­tra­vo AE sta­ty­bo­mis, ir pra­šy­da­mi už­ti­krin­ti šių or­ga­ni­za­ci­jų kon­tro­lę As­tra­vo AE pro­jek­te.

Lie­tu­va laiš­kuo­se reiš­kia įsi­ti­ki­ni­mą, kad Bal­ta­ru­si­jai ir to­liau ne­sau­giai plė­to­jant As­tra­vo AE 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, ir ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, šis pro­jek­tas tu­ri bū­ti stab­do­mas kaip ke­lian­tis grės­mę vi­sam re­gio­no sau­gu­mui.

Bal­ta­ru­si­ja at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, kad at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma ne­sau­giai.