Lietuva siekia kovoti su tarptautine korupcija
Lie­tu­va ofi­cia­liai pa­kvies­ta tap­ti Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) dar­bo gru­pės, ko­vo­jant su pa­pir­ki­mais tarp­tau­ti­niuo­se vers­lo san­do­riuo­se, vi­sa­tei­se na­re. 

Kaip pra­ne­ša Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, apie tai in­for­ma­vo šios au­to­ri­te­tin­gos or­ga­ni­za­ci­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­gel Gur­ria tei­sin­gu­mo mi­nis­trei Mil­dai Vai­niu­tei ad­re­suo­ta­me laiš­ke.

Da­bar Lie­tu­va ga­lės ra­ti­fi­kuo­ti EB­PO Kon­ven­ci­ją dėl ko­vos su už­sie­nio par­ei­gū­nų pa­pir­ki­mu su­da­rant tarp­tau­ti­nius vers­lo san­do­rius. Pri­si­jun­gi­mas prie Kon­ven­ci­jos – vie­na iš bū­ti­nų są­ly­gų ša­liai sie­kiant na­rys­tės EB­PO.

„EB­PO įver­ti­no Lie­tu­vos pa­žan­gos žings­nius ko­vo­je su tarp­tau­ti­ne ko­rup­ci­ja“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­trė M. Vai­niu­tė.

Ta­pu­si dar­bo gru­pės na­re ir pri­si­jun­gu­si prie Kon­ven­ci­jos, ša­lis įsi­pa­rei­go­ja ak­ty­viai ko­vo­ti su pa­pir­ki­nė­ji­mu tarp­tau­ti­niuo­se vers­lo san­do­riuo­se ir griež­tai baus­ti ky­šius už­sie­nio par­ei­gū­nams duo­dan­čias Lie­tu­vos įmo­nes ir gy­ven­to­jus.

EB­PO taip pat at­krei­pė dė­me­sį, jog Lie­tu­va tu­ri už­ti­krin­ti, kad vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės už ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus be iš­ly­gų bū­tų trau­kia­mos bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, taip pat dar rei­kia per­žiū­rė­ti kal­tės įro­di­nė­ji­mo stan­dar­tus pa­pir­ki­mo by­lo­se. Šie klau­si­mai bus nag­ri­nė­ja­mi ki­ta­me Lie­tu­vos ver­ti­ni­mo eta­pe bir­že­lio mė­ne­sį, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Dar­bo gru­pė nu­ma­to še­šis ver­ti­ni­mo eta­pus, ir tik juos įvei­ku­si Lie­tu­va ga­lės tap­ti EB­PO na­re. Šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį Lie­tu­vos lau­kia tre­čia­sis eta­pas, ku­rio me­tu EB­PO se­kre­to­ria­tas kar­tu su Ai­ri­jos ir Len­ki­jos eks­per­tais tirs Lie­tu­vos tei­si­nę ba­zę.

Reng­da­ma­si sto­ji­mui į šią svar­bią dar­bo gru­pę, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ku­rie ap­ri­bo­ja ga­li­my­bes at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės as­me­nis, da­vu­sius ky­šį už­sie­nio par­ei­gū­nui, taip pat bu­vo pra­plės­tas už­sie­nio par­ei­gū­no apib­rė­ži­mas. Ko­dek­so pa­tai­sos bu­vo pri­im­tos ir įsi­ga­lio­jo 2015 me­tais.

Bend­ra­dar­biau­jant su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja bu­vo par­eng­ti ir Sei­me pri­im­ti mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai, ku­rie už­ker­ta ke­lią ky­ši­nin­ka­vi­mui. Sei­mas taip pat pri­ėmė svar­bius Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mus dėl ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės iš­plė­ti­mo, pa­ja­mų, gau­tų iš pa­pir­ki­mo, kon­fis­ka­vi­mo.