Lietuva šią savaitę pasirašys stojimo į EBPO sutartį
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pa­si­ra­šys Lie­tu­vos sto­ji­mo į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO) su­tar­tį. Lie­tu­va ofi­cia­liai taps 36-ąja stip­riau­sias pa­sau­lio eko­no­mi­kas vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos na­re.

Prezidentūros teigimu, narystė EBPO galutinai užbaigia valstybės įsitvirtinimą įtakingiausiose tarptautinėse organizacijose. Įsiliejimas į EBPO klubą pakels ne tik valstybės prestižą, bet ir atneš apčiuopiamą naudą – Lietuva gaus iš EBPO aukščiausio lygio ekspertinę pagalbą, užsitikrins palankesnį investuotojų vertinimą, pigesnį skolinimąsi ir lengvesnį priėjimą prie prekybos rinkų pasaulyje.

Pasak pranešimo, per 3 metus Lietuva sugebėjo atlikti visus namų darbus – reformavo miškų urėdijas ir kelių priežiūros įmones, depolitizavo valstybės įmonių valdymą, sustiprino kovą su korupcija.

D. Grybauskaitė stojimo sutartį pasirašys EBPO Ministrų Taryboje Paryžiuje.

Pasirašius stojimo sutartį, ją dar turės ratifikuoti Seimas ir deponuoti Prancūzijos vyriausybė. Kartu su Lietuva į EBPO priimama ir Kolumbija.

Užsienio reikalų ministerija preliminariai skaičiuoja, kad Lietuvos narystė EBPO Lietuvai per metus kainuos 2,5–3,5 mln. eurų.

Derybas dėl narystės organizacijoje Lietuva baigė šiemet balandį. EBPO gegužės 3 dieną oficialiai pakvietė Lietuvą prisijungti prie EBPO konvencijos.