Lietuva savo pilietybę suteikia rečiau nei kitos ES šalys
Ly­gi­nant su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bė­mis, Lie­tu­va sa­vo pi­lie­ty­bę su­tei­kia ma­žiau­siam skai­čiui as­me­nų, ro­do sta­tis­ti­kos agen­tū­ros Eu­ros­ta­to duo­me­nys.

Šią sa­vai­tę pa­skelb­to­je at­as­kai­to­je tei­gia­ma, kad 2013-ai­siais Lie­tu­va iš vi­so su­tei­kė pi­lie­ty­bę 185 as­me­nims - šis skai­čius yra ma­žiau­sias iš vi­sų 28 ES vals­ty­bių.

Dau­giau­siai as­me­nų ES 2013-ai­siais įgi­jo Is­pa­ni­jos (225 793), Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (207 496), Vo­kie­ti­jos (115 118) ir Ita­li­jos (100 712) pi­lie­ty­bę.

Pa­gal ša­lies gy­ven­to­jams ten­kan­tį as­me­nų, ku­riems su­teik­ta pi­lie­ty­bė, skai­čių Lie­tu­va yra taip pat ES są­ra­šo pa­bai­go­je - de­šim­čiai tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų 2013-ai­siais te­ko vos vie­nas nau­jas pi­lie­tis. Toks pat ro­dik­lis už­fik­suo­tas tik Bul­ga­ri­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, o ma­žes­niam skai­čiui as­me­nų už Lie­tu­vą, ly­gi­nant su ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiu­mi, pi­lie­ty­bę su­tei­kė tik Slo­va­ki­ja. Tuo me­tu ES vi­dur­kis bu­vo 19 nau­jų pi­lie­čių de­šim­čiai tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

At­siž­vel­giant į sta­tis­ti­ką, pi­lie­ty­bę 2013-ai­siais ga­vo aš­tuo­ni iš tūks­tan­čio mū­sų ša­ly­je tei­sę gy­ven­ti tu­rė­ju­sių už­sie­nie­čių. Ma­žes­nei da­liai gy­ve­nan­čių už­sie­nie­čių pi­lie­ty­bę ES su­tei­kė tik Slo­va­ki­ja (3 iš 1000), Da­ni­ja, Če­ki­ja (5 iš 1000), Es­ti­ja ir Aus­tri­ja (7 iš 1000).

Lie­tu­va taip pat iš­lie­ka tarp vals­ty­bių, ku­rio­se ab­so­liu­čia dau­gu­ma at­ve­jų pi­lie­ty­bė su­tei­kia­ma ne ES pi­lie­čiams (97 iš 100). Pa­gal šį ro­dik­lį mū­sų ša­lį len­kia tik Es­ti­ja, ku­rio­je vi­si ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­ję as­me­nys bu­vo ne ES pi­lie­čiai, taip pat Lat­vi­ja ir Ru­mu­ni­ja (99 iš 100).

Daž­niau­sia Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė bu­vo su­teik­ta as­me­nims be pi­lie­ty­bės (40 proc.), an­tro­je vie­to­je bu­vo Ru­si­jos (15,7 proc.), tre­čio­je - Ukrai­nos pi­lie­čiai (14,1 proc.). Lie­tu­vos Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vų tei­gi­mu, di­des­nė da­lis as­me­nų be pi­lie­ty­bės bu­vo mū­sų ša­ly­je gy­ve­nan­tys, bet jo­kių sa­vo ta­pa­ty­bę įro­dan­čių do­ku­men­tų ne­tu­rin­tys as­me­nys, ma­žes­nė da­lis - iš už­sie­nio nau­jai at­vy­kę as­me­nys.

Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, daž­niau­siai ES ša­lių na­rių pi­lie­ty­bė 2013-ai­siais bu­vo su­tei­kia­ma Ma­ro­ko (87 iš 1000), In­di­jos (48 iš 1000), Tur­ki­jos (46,5 iš 1000), Ko­lum­bi­jos, Al­ba­ni­jos (42 iš 1000) ir Ek­va­do­ro (40 iš 1000) pi­lie­čiams.